Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yüksek Lisans Programı Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

Yüksek Lisans Programı Hakkında

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, küresel ölçekte yaşanan siyasal ve toplumsal dönüşümlerin ileri düzeyde ve kapsamlı bir biçimde anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Sözkonusu dönüşümlerin ulusal ve küresel ölçekte yarattığı sorunlar programın ana konusunu oluşturmaktadır.

Bu program, öğrencilerin, bölgesel bütünleşmelerden demokratik dönüşümlere; müdahale siyasetinden uzlaşma siyasetine; emek piyasası düzenlemelerinden göçmenlikle ilgili düzenlemelere; insani güvenlikten askeri ittifaklara; çevresel yıkımın karmaşık boyutlarından eşitsizliğin toplumsal sonuçlarına; uluslararası hukuktan insan haklarına kadar küresel karar-vericilerinin karşı karşıya olduğu önemli sorunlar konusunda bilgi sahibi olmalarını ve düşünce üretebilmelerini sağlamaktadır.

İş dünyası, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve ‘üçüncü’ sektörde çalışanlar, bu sorunları giderek daha sistematik ve disiplinlerarası bir biçimde ele alma zorunluluğunu hissetmektedir; ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı öğrencilere bu olanağı sunmaktadır.

Programın İçeriği ve Yapısı

Programda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri için ortak bir temel oluşturacak dersler yanında, her iki disiplin için de gerekli olan Araştırma Yöntemleri dersi sunulmaktadır. Öğrencilerin sosyal bilimler ve insan bilimlerine ilişkin çağdaş düşünceler hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu bilgiyi toplumsal ve siyasal ilişkilerin değişen dinamiklerini anlamak için kullanmaları hedeflenmektedir. Temel amaç, öğrencilere siyasetin ve uluslararası ilişkilerin eleştirel analizini yapabilme yeteneği kazandırmak ve böylece küresel ölçekteki siyasal süreçleri daha iyi kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Bu amaca yönelik olarak programda sosyal teoriye ilişkin iki temel zorunlu ders bulunmaktadır. Bunlardan biri ‘Sosyal ve Siyasal Teori’, diğeri ise ‘Kuramsal ve Tarihsel bir Perspektiften Uluslararası İlişkiler: Modern Dünya Düzenlerinin Oluşumu’dur. Bu iki teori dersi, biri Siyaset Biliminin diğeri ise Uluslararası İlişkilerin temel konularını oluşturan ‘Karşılaştırmalı Siyasal Gelişme’ ve ‘Küresel Politik İktisat’ dersleri ile tamamlanmaktadır.

Bu program ile öğrencilere öncelikle bilimsel bir çalışma için gerekli olan kuramsal ve kavramsal beceriler kazandırılmakta, daha sonra da bu becerileri kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin temel alanlarında analiz yapmaları sağlanmaktadır. Bu amaçla öğrenciler zorunlu temel derslerin ardından bir dizi seçmeli ders alarak belirli konularda uzmanlaşmaktadır. Seçmeli dersler, programda görevli öğretim üyelerinin araştırma alanlarını yansıtmaktadır.

Program boyunca öğrencilerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konusunda farklı yaklaşımları kavrayarak eleştirel olarak değerlendirebilmeleri, ve belirli alanlarda daha derin bir bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Böylece öğrencilerin program sırasında elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak niceliksel ve niteliksel verileri inceleme ve yorumlama, ve kendi seçtikleri bir alanda araştırma projesi (tez) yürütebilmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin geliştirecekleri beceriler arasında belirli bir konuya özgü bilginin elde edilmesi ve akılda tutulması, analizi, eleştirel değerlendirmesi, özetlenmesi ve yayınlanması bulunmaktadır. Öğrencilerin sosyal bilimlere ilişkin yöntem ve bilgi kuramlarını eleştirel bir biçimde kavrayabilmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerin sözkonusu entellektüel becerileri geliştirebilmeleri için aynı zamanda not tutma, organizasyon, ekip çalışması ve işbirliği, sunuş ve iletişim teknikleri gibi bir dizi pratik beceriyi de elde etmeleri beklenmektedir.

Programın ‘tezsiz’olarak tamamlanabilmesi, öğrencilerin daha ileri düzeyde araştırmalara geçiş sürecinde gerek duyabilecekleri temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktadır.

Bu program bana uygun mu? Yüksek lisans derecemle neler yapabileceğim? 

Bu program siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında lisansüstü çalışma yapmak isteyenlere geniş bir yelpazeden hitap etmektedir. Programa özel olarak ilgi duyabilecekler arasında siyaset bilimi, tarih, uluslararası ilişkiler, ekonomi bölümlerinin mezunları ile kalkınma alanında deneyimi olanlar, ve ulusal ya da uluslararası örgütlerde çalışmış olanlar bulunmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinden bazılar mezun olduklarında dışişleri bakanlığı gibi devlet kuruluşlarında, ya da AB ve BM gibi uluslararası örgütlerde kariyerlerini başarıyla sürdürmektedir. Bazıları ise uluslararası sivil toplum kuruluşlarında ya da çokuluslu Şirketlerde iş bulabilmektedir. Pekçok mezun çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında siyasa analizi, siyasa oluşturulması ve uygulaması alanlarında çalışmaktadır. Mezunların önemli bir bölümü de gazetecilik, sinema ve televizyon, piyasa analizi, risk değerlendirmesi, web ekonomisi, araştırma ve geliştirme gibi medya ve ‘bilgi ekonomisi’ sektörü kapsamındaki alanlara yönelmektedir. Bir diğer bölümü ise daha ileri düzeyde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

ODTÜ KKK bana uygun mu?

Yüksek lisans programında gerçek anlamda uluslararası nitelikte bir öğretim kadrosu görevlidir ve bu kadro dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinin niteliklerini kuzey Kıbrıs’a taşımaktadır. Program, aktif bir biçimde araştırmalar yürüten ve çalışmalarını uluslararası akademik dergi ve kitaplarda yayınlayan, dünya çapında yüksek prestij sahibi dereceleri olan öğretim kadrosu ile uluslararası ve araştırma yönelimli bir lisansüstü programıdır.

ODTÜ KKK, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin elli yıllık bilimsel mirası üzerine kurulmuştur. Programımız ODTÜ’nün yerleşik bilimsel amaçlarına uygun olarak “bilgi üretimi ve paylaşımı önünde hiçbir engelin olmadığı ve araştırma, yaratıcılık ve öğrencilerin kendi kendilerini geliştirmeleri için gerekli koşulların sağlandığı” bir akademik ortamda açık görüşlü ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda programımız, öğretim üyelerimizin uluslararası uzmanlıkları ile ODTÜ’nün lisansüstü programlarının yerleşik bilimsel mirasınının güçlü yanlarını biraraya getirmektedir.

Programımız, Türkiye ve Kıbrıs dahil olmak üzere uluslararası öğrencilere yöneliktir ve dünyanın her yerinden başvurulara açıktır. Programımızın birinci sınıf bir eğitimi görece olarak düşük uluslararası öğrenim harçlarıyla sunması yanında bir dizi burs ve asistanlık sağlaması, ODTÜ KKK’yı uluslararası ve yerel öğrenciler için daha da çekici bir seçenek haline getirmektedir.

Formel kabul koşulları hakkında bilgi için buraya tıklayabilirsiniz, enformel sorularınız için ise psirmaatmetu.edu.tr e-posta adresine yazabilirsiniz.

CANLI DESTEK