Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Lisans Programı Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

Lisans Programı Hakkında

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bir yandan Siyaset Bilimi, diğer yandan Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ait konuları sistemli ve bütünlüklü bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlayan dünyadaki az sayıda seçkin üniversitelerden biridir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü lisans programında öğrencilerimizin siyasi, kültürel, ekonomik ve kültürel alanlarda (daha doğrusu insan hayatının her alanında) güç ve iktidar ilişkilerinin nasıl kurulduğunu ve bu güç ilişkilerinin nasıl ifade edildiğini eleştirel bir bakış açısıyla incelemelerini sağlayacak analitik araçlar ve yetilerle donatılmasını amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi disiplininin geleneksel olarak devletlerin kendi içlerindeki, Uluslararası İlişkiler disiplininin de daha çok devletler arasındaki güç ve iktidar ilişkileriyle ilgilendiği düşünüldüğünde programımızın bu güç ve iktidar ilişkilerinin bütünlüğünü irdelemek amacında olması onun ayırt edici özelliklerinden biri olarak gösterilebilir. Bu özellikle uyumlu olacak şekilde öğrencilerimiz bir yandan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin geleneksel temel derslerini almakta, diğer yandan da küresel güç ve iktidar ilişkilerinin daha karmaşık ifadelerini eleştirel bir şekilde yorumlamaya teşvik edilmektedirler. Bu bakımdan öğrencilerimizin burada aldıkları eğitimle yüzlerini öncelikli olarak iç siyaset, devlet politikaları, uluslaraarası system ve uluslararası toplumda kaynaklı dinamikler arasındaki etkileşimlere çevirmeleri beklenmektedir. Bu etkileşimlerle yakın ilişkileri olması açısından dünya ekonomisindeki dönüşümler, toplumsal yapılar, teknolojik yenilenme, çevre meseleleri ve ideolojiler ilgi alanımız dahilindedir. Bu geniş ilgi alanı içerisinde öğrencilerimizi devletler içi ve devletler arası ilişkileri şekillendiren süreç ve pratiklere yönelik kapsamlı bir bilgiyle donatmayı amaçlarken aynı zamanda onları dünya tarihinin gelişimini bir bütünlük üçerisinde görmeye teşvik ediyoruz.

Üniversite yaşamlarının ilk yıllarında devlet, yönetim, ekonomi ve toplum, dünya tarihi ve siyasi-toplumsal teori, hukuk gibi konular üzerinde temel eğitimlerini almalarının ardından öğrencilerimizi seçecekleri daha özel çalışma alanlarına disiplenlerarası bir bakışla yaklaşmaya yöneltmek de bölümümüzün amaçlar arasındadır. Sosyal ve siyasal bilimlerdeki araştırma tekniklerinin yanı sıra, 'toplumsal ve siyasal teori', 'siyasal iktisat' ve 'savaş ve barış çalışmaları' konularında ve çok geniş bir aralıkta sunduğumuz seçmeli dersler sayesinde öğrencilerimiz böyle bir yaklaşıma sahip olacakları bir eğitim sürecinin etkin katılımcısı olmaktadırlar.

Kısacası, ders programımız öğrencilerimizin bugünkü küresel güç ilişkilerini oluşturan karmaşık yapı ve süreçleri çözümleme ve açıklama çabasına yöneltecek bir şekilde hazırlanmıştır.

Öğrencilerimizin bölümdeki eğitimlerinin ardından elde edecekleri kazançlar sadece Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinine özel bir takım akademik yeteneklerden ibaret değildir. Öğrencilerimiz bölümde sunulan eğitim sayesinde disiplinin sınırlarını aşan arasıdaki gibi daha genel bir takım özelliklerle de donatılma şansını elde ederler:

   • Öğrenme arzusunun yaşamın tamamına yayılması. Öğrencilerimiz bölümümüzden mezun olduklarında eleştirel sorgulamayı ve öğrenme sürecini mezuniyet sonrasına da taşıyabilecek araçlarla donatılmış olacaklardır. Bu da onlara, hayatlarının geri kalanında ne yönde ilerlerlerse ilerlesinler karşılaştıkları sorunlara eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşma fırsatını verecektir.
   • Öğrenim süresince sunulan ve geliştirilen bir dizi pratik beceri sayesinde öğrencilerimiz farklı amaçlara uygun düşecek şekilde kendilerini yazılı olarak ifade etme, İngilizce sözlü sunum yaparken kendilerini daha özgüvenli hissetme, araştırma ve inceleme yeteneklerini geliştirme ve zamanlarını planlama ve örgütleme yeteneklerini kazanma şansını elde edeceklerdir.
   • ODTÜ'nün temel ilkelerinden biri olan "yeni bir bilginin keşfi ve paylaşılması önüne hiçbir engel konulmamalı, araştırmanın, yaratıcılığın ve öğrencinin kendi kendini geliştirmesinin önünü açacak bir ortam yaratılmalı" ilkesiyle uyumlu olacak şekilde öğrencilerimizi toplumdaki süregelen hayati problemleri bilimsel, mantığa uygun, olgulara dayanacak şekilde ve eleştirel bir şekilde çözümleme kapasitesine ulaştırmak da bölümümüzün temel amaçlarındandır.Tüm bu amaçlarla ilişkili olacak şekilde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü şu düşünsel ve pratik becerileri geliştirmeyi hedeflemektedir:(a) düşünsel beceriler:
   • Belirli bir konuda özenli bir çalışma yürütme ve eldeki fikirleri ve verileri bilimsel ve eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi.
   • Akıl süzgecinden geçirilmiş fikirler ortaya koyabilmek ve bunları eleştiriler karşısında savunabilmek veya yeniden şekillendirebilmek
   • Toplumsal sorunları incelerken asli olanı tali olandan ayırabilmek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunabilmek
   • Eleştirel ve bağımsız düşünebilme yeteneğine sahip olmak
    (b) pratik beceriler
   • Belirli bir fikri hem yazılı hem sözlü olarak dile getirmek ve gelebilecek eleştirileri yanıtlayabilmek
   • Geniş bir aralığa yayılmış her türde araştırma malzemesini bulup çıkarabilmek, inceleyebilmek, harmanlayabilmek ve kaydedebilmek
   • Çalışma zamanını örgütleyebilmek, verilen bir zmaan içinde bir işi tamamlayabilmek ve üzerinde uzlaşılmış hedefleri yerine getirebilmek.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programının Yapısına Dair Bazı Bilgiler: Programımız dört düzeyden oluşmakta ve her bir düzey bir öğretim yılına tekabül etmektedir. Bu bakımdan her ne kadar bir öğrencinin en fazla 14 dönem (7 sene) bölümde fiilen eğitim alma hakkı varsa da öğrencilerimizin derecelerini normal koşullar altında 8 dönemde (4 yılda) tamamlamaları beklenmektedir. Kredili tüm dersler için öğretim dili ve sınavlar İngilizcedir. Normal koşuullarda öğrenciler her dönem 5 derse kayıt yaptırmakta ise de özellikle birinci ve ikinci sınıfta bu durumun istisnaları oluşabilir. Programımız tarafından sunulan her bir ders 3 kredilik olmakla birlikte mezuniyet için gerekli toplam kredi sayısı 125'tir. Değerlendirmeye temel teşkil edecek olan sınavlar normal koşullarda dersin verildiği dönem içinde veya sonunda yapılır ve değerlendirme ölçütleri dersin içeriğine göre farklılık arz edebilir.