Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Nasıl Bir Destek Verilir?

Nasıl Bir Destek Verilir?

Akademik Uyarlama Mektubu:
Akademik Uyarlama Mektubu, akademik alanda (dersler, sınavlar, ödevler) makul uyarlamaya ihtiyaç duyan öğrenciler için, Engelsiz ODTÜ KKK Birimi tarafından hazırlanan, öğrencinin engel durumuna ve bireysel özelliklerine göre derslerde, sınavlarda ve ödevlerde ihtiyaç duyduğu uyarlamaları içeren mektuptur.
Engel durumunu belgelendirebilen her öğrenci, her akademik dönemin ilk iki haftasında, Akademik Uyarlama mektubu almak için Engelsiz ODTÜ KKK Birimi'ne başvurabilir.
Engelsiz ODTÜ Birimi elemanları öğrencinin engel durumuna ilişkin belgesini inceler. Öğrencinin bahsi geçen hizmeti almak için uygun olduğu belirlenmişse, öğrenci ile akademik bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme aşağıdaki sorular üzerinden yürütülmektedir:

 • Hangi akademik koşullar için makul uyarlamalara ihtiyaç duyulmaktadır?
 • Ne tür makul uyarlamalar sağlanacaktır?
 • Bu makul uyarlamalar niçin sağlanacaktır?
 • Makul uyarlamalar ne zaman sağlanacaktır?
 • Uyarlamalar nasıl sağlanacaktır?
 • Uyarlamaların sağlanmasından kim sorumlu olacaktır?

Öğrenci ile yapılan görüşme sonucunda, Engelsiz ODTÜ KKK Birimi, kabul edilen makul uyarlamaları kapsayan bir mektup hazırlar.

Not tutucu Hizmeti:
Birimimize kayıtlı öğrencilerden durumu derslerde not almasına ve dersi takip etmesine engel teşkil eden tüm öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir (örneğin: görme engeli, hareket engeli, özgül öğrenme güçlüğü). Not tutucu hizmeti, öğrenci asistanın derslerde tuttuğu notları hizmet alan öğrenciye veya Birime iletmesini içerir.
Öğrenciler kendi not tutucularını bulabildikleri gibi (örneğin: aynı dersi alan veya daha önce almış olan bir tanıdıkları) Engelsiz ODTÜ KKK da not tutucu olarak görevlendirilecek bir öğrenci asistanı bulmak için duyuru yapabilir.
Not tutucu öğrencinin genel görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Derse düzenli olarak devam etmek ve not tutmak.
 • Önceden kararlaştırılmış biçimde (el yazısı, basılı ya da elektronik ortamda) notları çoğaltmak.
 • Önceden kararlaştırılmış gün, saat, yer ve de biçimde notları ilgili öğrenciye ulaştırmak.
 • Not tutma hizmeti verilen öğrencinin mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini kimseyle paylaşmayarak saygı göstermek.
 • Herhangi bir aksaklık ya da sağlık sorunu nedeniyle katılamayacağı dersler için hizmet verdiği öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.
 • Öğrencinin iletişim bilgilerinde bir değişiklik olduğunda hizmet verdiği öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.

 

Ders partnerliği:
Birimimize kayıtlı öğrencilerden durumu dersleri takip etmesinde engel teşkil eden tüm öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir (örneğin: Görme engeli, DEHB, özgül öğrenme güçlüğü, kronik sağlık sorunu vb.). Ders partnerliği hizmeti, öğrenci ve öğrenci asistanı tarafından ortak belirlenen haftalık çalışma saati (haftada en fazla 15 saat) ve günleri içerisinde dönem sonuna veya önceden belirlenen tarihe kadar çalışmalar yapmayı içerir.
Öğrenciler kendi ders partnerlerini bulabileceği gibi Engelsiz ODTÜ KKK da kriterlere uygun bir öğrenci asistanı bulmak için duyuru yapabilir. Öğrenciler dönem boyunca isterlerse birden fazla ders partneriyle çalışabilirler. Çalışmanın zamanı, yeri ve yoğunluğuna öğrenci ve öğrenci asistanı birlikte karar vermektedir. 
Ders partnerinin genel sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

 • İlgili öğrenci ile çalışmak üzere önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte buluşmak.
 • İlgili öğrenci ile çalışma yapılacak konu hakkında ön hazırlık yapmak ve öğrenciye konu ile ilgili güncel ve doğru bilgiyi sunmak.
 • Kararlaştırılmış çalışma süresine ve günlerine sadık kalmak.
 • Ders partneri hizmeti verilen öğrencinin mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini kimseyle paylaşmayarak saygı göstermek.
 • Herhangi bir aksaklık ya da sağlık sorunları nedeniyle yapılamayacak dersler için hizmet verilen öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.
 • İlgili öğrenci ile yapılan çalışmanın gün ve saatlerini düzenli olarak Birime bildirmek.
 • İletişim bilgilerinin değişmesi durumunda hizmet verilen öğrenciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek.

 

Erişilebilir Kaynak Temininde Destek:
Görme engelli öğrenciler, Engelsiz ODTÜ Ankara’da bulunan Erişilebilir Kaynak Ofisi'nden destek alarak basılı materyallerin erişilebilir formata dönüştürülmüş haline ulaşabilmek için Birimden destek alabilir.  

Engelli Öğrencisi Bulunan Programlara Danışmanlık:
Engelsiz ODTÜ KKK Birimi, engelli öğrencisi olan Bölümlere, gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir; öğretim elemanlarını, öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir. Bu amaçla öğretim elemanları için hazırlanmış bir kılavuz da bulunmaktadır.