Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yeşil Kampus

YEŞİL KAMPUS

Yeşil Kampus, 2011 yılının ilk yarısında farklı öğrenci topluluklarının, “Kampustaki Enerji ve Su Kaynaklarının İsrafının Önlenmesi” amacıyla yürüttükleri faaliyetler ile başlamış ve konuya ilgi duyan öğrenci, akademik ve idari personelin katılımlarıyla kapsamı genişlemiş bir toplumsal sorumluluk çalışmasıdır.

YEŞİL KAMPUS NEYİ AMAÇLIYOR?
Yeşil Kampus, sürdürülebilir ve iklim dostu bir çevre için yola çıkmış gönüllü bir oluşum. Bu oluşumun amaçlarını kısaca özetlersek;

 • Kampus dâhilindeki enerji üretimi (jeneratörler), iletimi ve tüketimindeki verimliliğin artırılması,
 • Bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi,
 • Enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması amacıyla kampusun karbondioksit salınımının azaltılması,
 • Arazi kullanımı ve yağmur suyu yönetim planı ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması,
 • Atık yönetim planı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, toplumun enerji ve çevre konularında bilinçlendirilmesi,
 • İklim değişikliği ile mücadele edilmesi,

Bu amaçlar doğrultusunda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu “Yeşil Kampus Strateji Belgesi” ile stratejilerini, hedeflerini ve hedeflere yönelik eylemlerini ortaya koymuştur.

YEŞİL KAMPUS’UN HEDEFLERİ ÖZETLE NELER?
Sürdürülebilirlik amacı etrafında şekillenen Yeşil Kampus hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Strateji Belgesi’nin temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumsal yapılanmayı gerçekleştirmek,
 • Strateji Belgesi’nin temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda dış finansman olanaklarını geliştirmek, işbirliklerini güçlendirmek, paydaşlara yönelik bilinçlendirme etkinliklerini artırmak,
 • Strateji Belgesi’nde belirtilen temel politika, amaç ve hedeflere ulaşmak için hayata geçirilen eylemlerin bir sonuç göstergesi olarak uluslararası düzeyde tanınırlığı olan konu ile ilgili bir sertifikaya sahip olmak,
 • Enerji tüketimi ve kayıplarını azaltmak, enerji kullanım verimliliğini artırmak,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut binalarda kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemlerine öncelik vermek,
 • Enerji üretim (jeneratörler), iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak, elektrik üretim ve dağıtım altyapısındaki enerji kayıplarını azaltmak,
 • Uluslararası standartlarda iç-dış ortam hava kalitesine ulaşmak,
 • Çevresel gürültünün önlenmesi ve kontrolü,
 • Etkin bir atık ve geri dönüşüm yönetim sistemi kurmak,
 • Arazi kullanımı, su yönetimi ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması,
 • Satın alma, dönüştürme ve lojistik faaliyetlerini de kapsayan çevre-enerji odaklı bir yönetim sistemi kurulması.

 

YEŞİL KAMPUS KOORDİNASYON KURULU’NDA KİMLER VAR?
Yeşil Kampus Koordinasyon Kurulu, Strateji Belgesi’nin temel politika ve amacına uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesini, tedbirlerin alınmasını, sonuçların değerlendirilmesini ve birimler arası koordinasyonu sağlamak üzere Kampus Rektörü tarafından belirlenmiş, eşit oy hakkına sahip, 4’ü öğrenci, 4’ü akademik personel ve 4’ü idari personel, 12 Yeşil Kampus İnisiyatifi gönüllüsünden oluşur. Kurulun başkanı yoktur ve sekreterlik sistemi ile faaliyetlerini yürütmektedir.

YEŞİL KAMPUS FAALİYETLERİ NELERDİR?
Yeşil Kampus Koordinasyon Kurulu’nun yönettiği faaliyetleri üçe ayırabiliriz:

 • Yeşil Ofis Faaliyetleri: Yeşil Kampus Strateji Belgesi’ne yönelik örgütlenme faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri, kurumsal iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetler, dış ilişkilerin geliştirilmesine ve dış paydaşlar ile işbirliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler, bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler, kalite sistemlerinin kurulmasına yönelik faaliyetler ve Yeşil Kampus Strateji Belgesi’nin “YEŞİL SATINALMA YÖNETİMİ” başlığı altındaki faaliyetlerdir. 
 • Enerji Faaliyetleri: Yeşil Kampus Strateji Belgesi’nin “SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ” başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerdir.
 • Çevre Faaliyetleri: Yeşil Kampus Strateji Belgesi’nin “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ” başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerdir.

 

FAALİYETLER NASIL YÜRÜTÜLÜR?
Faaliyetler, Yeşil Kampus Koordinasyon Kurulu içerisinde oluşturulmuş üç ekip tarafından yürütülür.

 • Yeşil Ofis Sekreterliği ve Ekibi: Yeşil Ofis faaliyetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamakla ile görevlidir.
 • Enerji Ekibi: Enerjiyle ilgili faaliyetleri yürütmekle görevlidir.
 • Çevre Ekibi: Çevreyle ilgili faaliyetleri yürütmekle görevlidir.

 

YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ GÖNÜLLÜSÜ OLMAK VE “YEŞİL PROJELER” YÜRÜTMEK İSTİYORUM!
Yapmanız gereken çok basit: Yeşil Ofis’e telefon ya da e-mail ile ulaşmak!

BAŞVURU İÇİN:
YEŞİL OFİS
0392 661 2017     nccsecgnatmetu.edu.tr