en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yeşil Kampus

Yeşil Kampus

Yeşil Kampus, 2011 yılının ilk yarısında farklı öğrenci topluluklarının, “Kampustaki Enerji ve Su Kaynaklarının İsrafının Önlenmesi” amacıyla yürüttükleri faaliyetler ile başlamış ve konuya ilgi duyan öğrenci, akademik ve idari personelin katılımlarıyla kapsamı genişlemiş bir toplumsal sorumluluk çalışmasıdır.

YEŞİL KAMPUS NEYİ AMAÇLIYOR?

Yeşil Kampus, sürdürülebilir ve iklim dostu bir çevre için yola çıkmış gönüllü bir oluşum. Bu oluşumun amaçlarını kısaca özetlersek;

 • Kampus dâhilindeki enerji üretimi (jeneratörler), iletimi ve tüketimindeki verimliğin artırılması,
 • Bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi,
 • Enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması amacıyla kampusun karbondioksit salınımının azaltılması,
 • Arazi kullanımı ve yağmur suyu yönetim planı ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması,
 • Atık yönetim planı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, toplumun enerji ve çevre konularında bilinçlendirilmesi,
 • İklim değişikliği ile mücadele edilmesi.

Bu amaçlar doğrultusunda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu “Yeşil Kampus Strateji Belgesi” ile stratejilerini, hedeflerini ve hedeflere yönelik eylemlerini ortaya koymuştur.

YEŞİL KAMPUS’UN HEDEFLERİ ÖZETLE NELER?

Sürdürülebilirlik amacı etrafında şekillenen Yeşil Kampus hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Strateji belgesinin temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumsal yapılanmayı gerçekleştirmek,
 • Strateji belgesinin temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda dış finansman olanaklarını geliştirmek, işbirliklerini güçlendirmek, paydaşlara yönelik bilinçlendirme etkinliklerini artırmak,
 • Strateji belgesinde belirtilen temel politika, amaç ve hedeflerine ulaşmak için hayata geçirilen eylemlerin bir sonuç göstergesi olarak uluslararası düzeyde tanınırlığı olan konu ile ilgili bir sertifikaya sahip olmak,
 • Enerji tüketimi ve kayıplarını azaltmak, enerji kullanım verimliliğini arttırmak,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut binalarda kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemlerine öncelik vermek,
 • Enerji üretim (jeneratörler), iletim ve dağıtımında verimliliği arttırmak, elektrik üretim ve dağıtım altyapısındaki enerji kayıplarını azaltmak,
 • Uluslararası standartlarda iç-dış ortam hava kalitesine ulaşmak,
 • Çevresel gürültünün önlemesi ve kontrolü,
 • Etkin bir atık ve geri dönüşüm yönetim sistemi kurmak,
 • Arazi kullanımı, su yönetimi ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması,
 • Satın alma dönüştürme ve lojistik faaliyetlerini de kapsayan çevre-enerji odaklı bir yönetim sistemi kurulması.

2017 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan hedefler için “2017 Hedefleri Sunumu”nu inceleyebilirsin.

YEŞİL KAMPUS KOORDİNASYON KURULU’NDA KİMLER VAR?

Yeşil Kampus Koordinasyon Kurulu, Strateji Belgesi’nin temel politika ve amacına uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesini, tedbirlerin alınmasını, sonuçların değerlendirilmesini ve birimler arası koordinasyonu sağlamak üzere Kampus Rektörü tarafından Yeşil Kampus İnisiyatifi gönüllüleri arasından akademik, idari personelden ve öğrencilerden oluşur.
Kurul eşit oy hakkına sahip 4’ü öğrenci, 4’ü akademik personel ve 4’ü idari personel olmak üzere toplam 12 kişi üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı yoktur ve sekreterlik sistemi ile faaliyetlerini yürütmektedir.

YEŞİL KAMPUS FAALİYETLERİ NELERDİR?

Yeşil Kampus Koordinasyon Kurulunun yönettiği faaliyetleri üçe ayırabiliriz:

 • Yeşil Ofis Faaliyetleri: Yeşil Kampus Strateji Belgesine yönelik örgütlenme faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri, kurumsal iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetler, dış ilişkilerin geliştirilmesine ve dış paydaşlar ile işbirliklerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler, bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik faaliyetler, kalite sistemlerinin kurulmasına yönelik faaliyetler ve Yeşil Kampus Strateji Belgesinin “YEŞİL SATINALMA YÖNETİMİ” başlığı altındaki faaliyetlerdir. 
 • Enerji Faaliyetleri: Yeşil Kampus Strateji Belgesinin “SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ” başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerdir.
 • Çevre Faaliyetleri: Yeşil Kampus Strateji Belgesinin “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ” başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerdir.

 

FAALİYETLER NASIL YÜRÜTÜLÜR?

Faaliyetler Yeşil Kampus Koordinasyon Kurulu içerisinde oluşturulmuş üç ekip tarafından oluşmaktadır:

 • Yeşil Ofis Sekreterliği ve Ekibi: Yeşil Ofis Faaliyetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamakla ile görevlidir.
 • Enerji Ekibi: Enerji Faaliyetleri yürütmek ile görevlidir.
 • Çevre Ekibi: Çevre faaliyetlerin yürütmek ile görevlidir.

 

YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ GÖNÜLLÜSÜ OLMAK VE “YEŞİL PROJELER” YÜRÜTMEK İSTİYORUM!

Yapmanız gereken çok basit: Yeşil Ofis’e telefon ya da e-mail ile ulaşmak!

BAŞVURU İÇİN:

YEŞİL OFİS

0392 661 3020     nccgreenatmetu.edu.tr

Yeşil Kampus Strateji Belgesi

Yeşil Kampus’un temel politikası, stratejik amaçları ve hedefleri ile bu hedefler doğrultusunda eylemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen Yeşil Kampus Strateji Belgesi'ni inceleyiniz.

Yeşil Kampus İnisiyatifi 2017 Hedefleri Sunumu

Yeşil Kampus İnisiyatifi’nin 2017 yılı itibarıyla;

 • Hava kalitesi
 • Enerji
 • Karbondioksit emisyonu
 • Su (genel)
 • Katı Atık (genel ve organik)
 • Gürültü
 • Farkındalık alanlarındaki hedeflerini daha detaylı incelemek için lütfen Yeşil Kampus İnisiyatifi 2017 Hedefleri Sunumu'nu inceleyiniz.

Projeler 

Önce Bisiklet

Bisiklet kullanımı, Yeşil Kampus İnisiyatifi’nin  sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma hedefleri ile birebir örtüşmektedir. Bir  bisiklet kullanıcısının 21g karbon emisyonuna neden olduğu, bu miktarın bir  araba sürücüsü için 271 g olduğu Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından  açıklanmıştır. Bununla birlikte, bisiklet kullanımının kilo kaybı, kas  güçlendirme, düşük kan basıncı ve daha sağlıklı bir vücut gibi faydaları olduğu  da bilinmektedir.
Bu doğrultuda, Kampus içinde bisiklet sürücülerinin ve  yayaların trafikteki önceliği konusunda farkındalık yaratan çeşitli fiziki  önlemler geliştirilmesinin gerekliliği ön plana çıkmıştır ve Yeşil Kampus  İnisiyatifi tarafından “Önce Bisiklet” projesi geliştirilmiştir.

Kampus Bisikleti

Sağlıklı bir yaşamı desteklemek ve kampus genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Değişim ve Toplumsal Farkındalık Topluluğu işbirliği ile Kampus Bisikleti projesini geliştirdik. Proje kapsamında, bisikletler kampusumuz tarafından sağlanacak ve kullanım ücreti karşılığında tüm ODTÜ KKK personel, öğrenci ve yakınlarının kullanımına açıktır. Bisiklet kullanım ücretleri burs fonuna bağış olarak aktarılmaktadır.

Proje detayları hakkında detaylı bilgi edinebilmek için lütfen Kampus Bisikleti Projesi'nin El Afişi'ni inceleyiniz.

Katı Atık Geri Dönüşümü

“GERİ DÖNÜŞTÜR, GELECEĞİ DEĞİŞTİR!” sloganı ile yola çıkan Yeşil Kampus İnisiyatifi bir hedefini daha hayata geçirdi!
Bilindiği üzere, verimli bir atık yönetim planı ile çevre kirliliğini  önlemek ve toplumun çevre konusunda bilinçlendirilmesi Yeşil Kampus  İnisiyatifi’nin öncelikli hedefleri arasındadır. Yeşil Kampus Strateji  Belgesi’nde yer alan  “etkin bir atık ve geri dönüşüm yönetim sistemi  kurma” amacımız  doğrultusunda, kampus genelindeki dönüştürülmemiş katı  atık miktarını azaltmak, 2017 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken  hedeflerden bir tanesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Katı Atık Geri Dönüşümü Projesi çalışmalarına başlanmıştır.

ODTÜ KKK Bahçe İmecesi

Bahçe İmecesi, öğrencilerimizi Kıbrıs’ın verimli topraklarıyla buluşturmayı hedeflemektedir.

Proje detayları hakkında detaylı bilgi edinebilmek için lütfen ODTÜ KKK Bahçe İmecesi'nin El Afişi'ni inceleyiniz.

2015 yılında gerçekleştirilen Yeşil Kampus projeleri hakkında detaylı bilgi edinebilmek için lütfen Yeşil Kampus 2015 Yılı Faaliyetleri El Afişi'ni inceleyiniz.

CANLI DESTEK