Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Hakkında Genel Bilgi

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Hakkında Genel Bilgi

Geleneksel siyaset bilimi disiplini; devlet kurumunun kökeni, yapısı, doğası, yönetim şekilleri ve fonksiyonları, siyasal iktidar ve otoriterinin kurulusu gibi konularla ilgilenir. Geleneksel uluslararası ilişkiler disiplini ise bu devletlerin birbirleri ile olan siyasal ilişkilerini, örneğin savaş, dış politikanın oluşması, uluslararası siyasal iktisadi ilişkiler gibi konularla ilgilenir. Kısaca geleneksel olarak birbirinden bağımsız gibi görülen bu disiplinlerden siyaset bilimi, devlet sınırları içindeki toplumlara yönelik iktidar süreçlerini, uluslararası ilişkiler ise devletlerarasındaki iktidar ilişkilerini inceler.

Günümüzde ise özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarda görülen küreselleşme süreçlerinin etkisi ile devletlerin siyasal karar mekanizmalarındaki etkisi dönüşüme uğramış ve devlet dışı ve devlet ötesi aktörlerin (örneğin uluslararası kuruluşların, çok uluslu şirketlerin, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının, yerel sivil toplum örgütlerinin) etkisi görünür olmuştur. Bu güncel gelişmeler ışığında dünya genelinde saygın üniversitelerde yeni kurulan akademik programlarda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin ayrı ele alınmasından ziyade ortak bir çatı altında bir araya getirilmesi eğilimi göze çarpar. Günümüzde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programları, bu iki disiplinin temel varsayımlarını, kavramlarını, araçlarını ve metotlarını güncelleyerek bir araya getirir ve çevremizde gözlemlediğimiz siyasal gelişmeleri bireysel, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel boyutlarına ve bu boyutların ilişkisizliklerine bakarak anlamamızı ve anlamlandırmamızı sağlar.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı, siyasal süreçlere odaklanmakla beraber siyasi süreçleri kendi başına ele almaz; siyasal, iktisadi ve toplumsal süreçlerin birbirleri ile olan karmaşık etkileşimini inceler. Örneğin siyasal karar alma mekanizmalarının toplumsal ve iktisadi kaynakların bölüşümüne, dağılımına ve yeniden dağıtımına etkisini ve aynı şekilde iktisadi ve ekonomik süreçlerin de siyasal süreçlere etkisini inceler. Bu nedenle günümüzdeki Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programları siyaset bilimi disiplini ve uluslararası ilişkiler disiplininin yanı sıra iktisat, sosyoloji, felsefe, tarih, hukuk, antropoloji disiplinlerinden de etkin bir şekilde faydalanır.  

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı siyasi iktidarın ve kaynakların dağılımı ile ilgili toplumsal ve toplumlararası süreç ve mekanizmaları incelerken günümüzdeki gelişmelerin geçmiş deneyimler ile ilişkisini tarihselleştiren bir bakış açısını savunur. Ayrıca çeşitli toplumların siyasi mekanizmalarını incelerken birbirleri ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını da karşılaştırmalı ve bilimsel bir yaklaşımla ele alır.

Dünya genelinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programlarında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri farklı şekillerde bir araya getirilir. Bazı programlarda öğrenciler bu iki disiplinden bazı temel dersleri alır ancak sadece birinde uzmanlaşmaya yönlendirilir; böylelikle bu programlarda iki disiplin arasındaki ayrım uygulamada ayakta tutulur. ODTÜ Kıbrıs’ın Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı gibi bazı programlarda ise bu iki disiplinin çeşitli alt disiplinlerinden dersler alarak daha dengeli bir öğrenim imkânı sunulur.