Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği

Kurallar ve Yönetmelikler

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği
ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin Kuzey Kıbrıs Kampusu Yabancı Diller Okulu Hazırlık Programı’nda Uygulanması
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden İngilizce seviyeleri Üniversite’deki dersleri takip edebilecek seviyede olmayanlar için sunulan İngilizce eğitim öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Yabancı Diller Okulu tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: Her biri en az on altı haftadan oluşan iki yarıyılı,
b) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,
c) İYS: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavını,
ç) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
d) ÖİM: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektörlük: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Seviye Belirleme Sınavı: Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerini belirleyen sınavı,
h) YDO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Yabancı Diller Okulunu,
ı) YDO İngilizce Hazırlık Programı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu  Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programını,
i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
j) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
k) YDYO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfında Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar
 
Akademik kurullar
MADDE 5 – (1) YDO İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili olarak oluşturulan akademik kurullardan;
a) Yabancı Diller Okulu Akademik Kurulu; YDO Müdürü, İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörü, Modern Diller Programı Koordinatörü ile YDO'da görevli tam zamanlı öğretim elemanlarının üç yıl süre ile kendi aralarından seçtikleri, Kampus Rektörlüğü tarafından belirlenen başvuru koşullarını sağlayan iki öğretim elemanından oluşur. Kurulun başkanlığını YDO Müdürü yürütür.
b) Yabancı Diller Okulu Kurulu; YDO'da tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşur. Kurul Başkanı YDO Müdürüdür. Kurul, İngilizce Hazırlık Programı eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve önerilerde bulunur.
 
Öğretim dili ve İngilizce yeterlik sınavı
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim öğretim dili İngilizcedir. Lisans programlarına, lisans bilimsel hazırlık programı ve yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yılbaşında YDO tarafından hazırlanan ve uygulanan İYS ile belirlenir. Lisans öğrencileri ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri için İYS’de başarı notu 100 üzerinden 59,50’dir. Programlar bazında farklılıklar Üniversite Senatosu tarafından belirlenen İYS eşdeğerlik tablosunda belirtilir. Yüksek lisans öğrencileri için İYS’de başarı notu ilgili programa başvuru koşullarında yer alır. 
 
Seviye belirleme sınavı
MADDE 7 – (1) YDO İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin hangi seviyedeki grupta eğitim görecekleri, İYS’den aldıkları puan veya seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her akademik yılbaşında YDO Kurulu tarafından kararlaştırılır.
 
Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) YDO İngilizce Hazırlık Programı’nda normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim öğretim süresi iki akademik yıldır.
(2) Bir akademik yıldaki kayıt, ders, İYS ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.
(3) YDO İngilizce Hazırlık Programı’nda bir akademik yıl sonunda herhangi bir nedenle başarısız olan öğrencilerin ikinci akademik yıla devam koşulları YDO Akademik Kurulu tarafından belirlenir.
(4) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İngilizce Hazırlık Programı’nda daha önce öğrenim görüp başarısız olan ve ÖSYS veya Yurtdışından Öğrenci Kontenjanları ile Kampusta bir lisans programına yeniden kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’na ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli düzenlemelere tabi olarak öğrenim görürler.
 
YDO İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin kayıtları
MADDE 9 – (1) YDO İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin yarıyıl kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ODTÜ KKK resmi internet sayfasında ilan edildiği şekilde yapılır.
(2) İlan edilen kayıt gereklerini yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.
(3) İlgili yarıyıl için kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek YDO Müdürlüğü’ne en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti YDO Akademik Kurulu tarafından uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencilerin yarıyıl kaydı ÖİM tarafından yenilenir.
(4) Kayıt işlemlerini tamamlamadığı için kayıtsız duruma düşen öğrenciler YDO İngilizce Hazırlık Programı’na devam hakkını kaybeder.
 
Devam durumu
MADDE 10 – (1) YDO İngilizce Hazırlık Programı’nda derslere devam zorunludur.
(2) Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %80'den az olmamak üzere YDO Akademik Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür.
(3) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi kapsamında alınan sağlık raporları ile belgelenen veya YDO Akademik Kurulu tarafından onaylanan özel durumlar dışındaki mazeretler kabul edilmez.
(4) YDO Akademik Kurulu tarafından belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler programa devam hakkını kaybeder.
 
Başarı ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) YDO Akademik Kurulu tarafından belirlenen, hazırlık sınıfında başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar her akademik yılbaşında YDO resmi İnternet sitesinde duyurulur.
b) YDO İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin başarı durumları İYS ile belirlenir. İYS’ye girebilmek için gerekli koşullar YDO Akademik Kurulu tarafından belirlenir.
c) Bir akademik yıl sonunda başarılı olamayan öğrencilerin yaz okuluna kayıt ve yaz okulu sonundaki İYS’ye giriş koşulları YDO Akademik Kurulu tarafından belirlenir.
 
Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler
MADDE 12 – (1) YDO İngilizce Hazırlık Programı birinci veya ikinci yılında devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.
a) Bu öğrencilere azami süre sonuna kadar Yabancı Diller Okulu Akademik Kurulu tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde ODTÜ Senatosu'nun 2011/4-6 sayılı kararıyla uygulamaya konulan İngilizce Yeterlik Programı'na devam hakkı verilir. Ayrıca akademik yıl başında olmak üzere ve azami süre sonuna kadar İYS'ye girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin İYS'ye girebilmeleri için sınav başvurusu yapmaları gerekir.
b) Azami süre sonunda İngilizce yeterliğini belgelemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
c) Bu öğrencilerden İngilizce Yeterlik Programı'na devam etmeyenler Üniversite’ye kayıt, sınav vb. tüm öğrencilik haklarını kaybeder.
 
Akademik nedenlerle başarısız olan öğrenciler
MADDE 13 – (1) YDO İngilizce Hazırlık Programı birinci veya ikinci yılında akademik nedenlerle başarısız olan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu öğrencilere azami süre sonuna kadar akademik yıl başında olmak üzere İYS’ye girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin İYS’ye girebilmeleri için sınav başvurusu yapmaları gerekir.
b) Azami süre sonunda İngilizce yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
c) Azami süre sonunda ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl boyunca akademik yıl başında olmak üzere İYS’ye girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin İYS’ye girebilmeleri için sınav başvurusu yapmaları gerekir. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Bu süreler sonunda İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler tüm haklarını kaybeder.
 
İzinli sayılma
MADDE 14 – (1) Öğrenciler YDO Akademik Kurulu kararıyla en fazla bir akademik yıl için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, YDO Akademik Kurulu tarafından her defasında en fazla bir akademik yıl olmak üzere uzatılabilir. Lisans eğitimine başlamak için gerekli İngilizce yeterlik seviyesini henüz sağlayamayan öğrenciler dönem izni alabilirler.
(2) Öğrenciler aşağıda belirtilen gerekçelerle izinli sayılabilir:
a) Sağlık,
b) Askerlik,
c) Maddi ve ailevi,
ç) Eğitim,
d) İngilizce bilgisini kendi imkânları ile geliştirmek.
(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte YDO Müdürlüğü’ne en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak sağlık, maddi ve ailevi nedenler ile beklenmedik durumlarda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.
(4) YDO Müdürlüğü öğrencilerin izin talebini YDO Akademik Kurulu’na iletir.
(5) YDO Akademik Kurulu kararı ÖİM’ye iletilir ve ÖİM tarafından işleme alınarak öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.
(6) İzinli sayılan süre eğitim öğretim süresine dahil değildir.
(7) İzin süresi biten öğrenciler, takip eden akademik yıl için YDO İngilizce Hazırlık Programı’na kaydını yenileyebilir veya akademik yılbaşında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Kuzey Kıbrıs Kampusu
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yürütülen Yabancı Diller Okulu’nda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
 
Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına geçiş
MADDE 16 – (1) YDO İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim gören öğrencilerin Türkçe öğretim yapan kurumlara geçişleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 4/11/2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri ile diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
 
Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılı veya öncesinde İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt hakkı kazanan öğrenciler için azami süre 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar başlatılır. Bu öğrenciler başarısızlık nedenlerine bağlı olarak Madde 12 veya Madde 13'te belirtilen haklardan yararlanabilir.
 
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (16.08.2015 tarih ve 29447 sayılı Resmi Gazete ile) yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.