Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Ücret Politikaları

ÜCRET POLİTİKALARIMIZ

60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme) Yasası, kampusumuzda öğretimin ücrete tabi olduğunu hükme bağlamıştır. Kampusumuzun kâr amacı bulunmamaktadır ve öğrenci gelirleri kampus giderlerinin bir kısmını karşılayabilmektedir. Kampusumuzda öğretim ve yurt ücretleri bütün giderlerin öğrenci gelirlerinden karşılanması amacıyla belirlenmemekte, öğrencilerimizin üzerindeki maddi yükün olabilecek en düşük seviyede tutulması amaçlanmaktadır.
Kampusumuzun öğrenim ve yurt ücretlerine her yıl TÜFE oranından az olmayacak bir oranda artış yapma yükümlülüğü bulunmaktadır ve Kuzey Kıbrıs'a kampus açması için devlet tarafından görevlendirilen üniversitemizin, finansal olarak yasa ve protokollerle çizilen modelde hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır.
TÜFE oranı baz alınarak yapılan artışlar 'reel artış', diğer bir değişle zam değildir. TÜFE oranında yapılan artış, paranın kaybettiği değeri telafi etmeyi amaçlar. TÜFE'nin detayı ve hesaplanması ile ilgili detaylı bilgiyi K.K.T.C Devlet Planlama Örgütünün internet sitesinden alabilirsiniz.
Kuruluş döneminde K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi tarafından kampusumuza tanınan KDV muafiyetinin 1 Ocak 2016'da kaldırılması da ücret politikalarımızı etkilemiş ve kampusumuz, öğrenim ve tesis ücretleri kapsamında farklı oranlarda KDV tahsil etmek zorunda kalmıştır.
Kampus yönetimimiz, öğrenim ve tesis ücretlerindeki artışın öğrencilerin hayatını olumsuz yönde etkilediğinin farkında olarak bu artışları olabilecek en düşük düzeyde tutmak için düzenli olarak çalışmaktadır.
Farklı ücret tipleri için hesaplama ve artış esasları detaylı olarak aşağıda yer almaktadır:

A) Öğretim Ücretleri

Öğretim ücretlerimiz her yıl, bir önceki akademik yıla göre TÜFE oranında artırılmaktadır. COVID-19 pandemisinin ilk yılında öğrencilerimizin yaşayabileceği zorluklar göz önünde bulundurularak bu artış yapılmamıştır. Öğretim ücretlerindeki artış belirlenirken ilgili yılın Aralık ayı K.K.T.C. TÜFE oranı dikkate alınır.

B) Kayıt Harcı

Kayıt Harcı, 1 Ocak 2016'da kampusumuza tanınan KDV muafiyetinin kaldırılması ile gündeme gelmiş bir ücrettir. 2015 Güz dönemine kadar çeşitli hizmetler için ayrı ayrı kalemler olarak alınan ücretler kayıt harcı başlığında birleştirilmiştir. Bu uygulama ile her öğrenci veya not belgesi için fatura kesme ve KDV tahsilatı yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılması ve her hizmet için öğrencinin ayrı ayrı para yatırmasına gerek kalmaması gibi kolaylıklar amaçlanmıştır. Kayıt Harcı miktarı belirlenirken bir miktar ek gelir yaratılması da amaçlanmış, bu ek gelir kampusumuzun kendi kaynakları ile karşılayamadığı akademik ve sosyal giderlerine yönlendirilmiştir.

C) Yurtlar

Kampusumuzun mimari planı hazırlanırken farklı ihtiyaçlara cevap verecek yurt ve oda tiplerinin olmasına özen gösterilmiş ve kampusumuzda hizmet veren yurtlardaki farklı oda tipleri her bütçeye hitap eden bir oda tipinin olmasına özen gösterilerek ücretlendirilmiştir. Yurt ücretlerinde her yıl düzenli olarak yapılan artış, yukarıda açıklanan yasal kapsamda bir zorunluluktur. Yurt ücretlerine yapılacak artış hesaplanırken geçmiş yıl artışları ve ilgili yılın Aralık ayına ait K.K.T.C TÜFE oranı esas alınmaktadır.
Kampus dışındaki barınma seçeneklerinin ücretleri mülk sahipleri tarafından taleple doğru orantılı olarak belirlenmektedir ve kampus yönetiminin bu fiyatlar üzerinde müdahale hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen yönetimimiz bölgedeki mülk sahiplerini öğrenci-dostu ücretlendirme politikaları izlemeleri için teşvik etmektedir. Ev kiralarındaki artışın kontrol edilebilir boyutta kalması, ucuz barınma olanaklarının çoğalması ile mümkün olacağından yönetimimiz bölgede yeni özel yurtların yapılması için yatırımcıları teşvik etmektedir.

D) Yeme-İçme Hizmetleri

Kampus içindeki yemekhane, kantin vb. hizmetler kampusumuz tarafından verilmemekte, özel işletmeler tarafından sağlanmaktadır. Kampusumuz bu hizmetlerin yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlarda verilmesi için denetleme yapmaktadır ancak fiyatlar hizmet sağlayıcı tarafından belirlenmektedir.
Kampusumuzdaki öğrencilerin en temel ve ekonomik yemek seçeneğinin tabldot menü olduğu göz önünde bulundurulmakta ve bu menünün fiyatının mümkün olan en düşük seviyede tutulması için azami çaba harcanmaktadır. Kampusun merkez yemekhanesini işletecek firmanın belirlenmesi için belirli aralıklarla ihaleye çıkılmaktadır. İhaleye giren firmalar arasından bir öğün tabldot yemek için en düşük ücret teklifini veren firmaya merkez yemekhaneyi işletme yetkisi verilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversitelerinin yemekhanelerinde, tabldot yemeğin oldukça düşük ücretlere sunulması devletin sübvansiyonu ile mümkün olmaktadır. Kampusumuz, finansal modeli gereği öğrenci yemeği için sübvansiyon alamamaktadır.

E) Ulaşım Hizmetleri

Kampus-Kalkanlı-Güzelyurt hattında ulaşım hizmeti, Güzelyurt Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulmaktaydı. Belediyenin bu hizmeti durdurmasının ardından ulaşım hizmetleri için ihale ile hizmet alımı yapıldı ve ücretli ulaşım hizmeti başladı. Ulaşım hizmetini sağlayacak firma belirlenirken de merkez yemekhanede olduğu gibi ihaleye çıkılmakta ve en düşük fiyat teklifini veren firma hizmeti üstlenmektedir.
Ulaşım hizmetlerinin ücretlerinin belirlenmesinde akaryakıt bedelleri, asgari ücret ve TÜFE oranı dikkate alınmaktadır. Bu esaslar üzerine hizmeti veren firma ile yönetimimiz arasında görüşmeler yapılmakta ve ulaşım hizmetinin mümkün olan en düşük ücret ile sunulması için çalışılmaktadır.
Ülkemizde temel gıda, elektrik, yakıt gibi girdilerin görece yüksek maliyetine ek olarak pandemi ve sonrasında küresel boyutta yükselen enflasyon ve akaryakıt krizinin ardından yemek ve ulaşım gibi temel hizmetlerin sağlanmasında finansal güçlükler yaşanması kaçınılmaz olmuştur.

F) Diğer Kampus Tesisleri (Spor Tesisleri, Kütüphane vd.)

Kampusumuzdaki diğer tesislerin ücretleri, ilgili tesisin gelirleri ile giderlerini karşılama amacıyla belirlenmektedir ancak öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek artışlardan kaçınıldığı için henüz giderlerini, kendi gelirleri ile karşılayabilen bir tesisimiz bulunmamaktadır. Tesis giderleri arasında enerji giderleri gibi tesislerin kullanımdan doğan yıpranmalarını gidermeye yönelik harcamalar da yer tutmaktadır. Tesis ücretlerinde dönemsel olarak yapılan artışlar genel olarak yıllık TÜFE oranlarını gözeterek yapılmakta ve ilgili tesisin öğrencilere yönelik faaliyetlerini aksatmadan yürütmesini sağlamak amacını taşımaktadır.