en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yurtlar Yönetmeliği

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yurtlar Yönetmeliği
Kapsam
MADDE 1 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrenci yurtları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetilir, işletilir ve denetlenir.
 
Amaç
MADDE 2 – Bu yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinin Kampus yurtlarında sağlıklı, temiz ve huzur içinde barınmalarını sağlamak için usul ve esasları belirlemektir.
 
Yönetim Organları
MADDE 3 – Yurtlar Yönetim Kurulu; Kampus Rektörü tarafından seçilecek Kampus’ta görevli en az iki en çok beş öğretim elemanı, Kampus Genel Sekreteri, Öğrenci İşleri Müdürü, Yurt Yöneticileri ve (varsa) Yurtlar Müdürü’nden oluşur. Kampus Rektörü Kurulu öğretim elemanları arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Kurul, Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanı’nın gerek görmesi veya üyelerden gelen öneri üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Başkan toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi Başkan Yardımcısı yürütür.
 
Yurtlar Yönetim Kurulu, yurtların genel yönetim, geliştirme ve düzenlenmesi ile ilgili konularda karar alır. Yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptar, Kurula gelen itiraz ve önerileri inceleyip karara bağlar ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer görevleri yapar.
 
Yurtlar Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilirler. Gerektiğinde bu süre uzatılır.
 
MADDE 4 – Yurt Yöneticisi, öğrenci yurtlarının düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve ikinci madde de belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alır, yurtta kalan öğrenciler tarafından kendisine iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözümler, gerekli gördüğü önerilerle birlikte Yurtlar Yönetim Kuruluna sunar. Yurtlar Yönetim Kurulunun genel yönetimle ilgili ve bu Yönetmelik çerçevesinde verdiği diğer görevleri
yapar. Yurtlar Yönetim Kurulunun sekretaryasını yürütür. Yurtlar Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapar.
 
MADDE 5 – Yurtlara girmek isteyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinin, Yurtlar Yönetim Kurulunca saptanarak Kampus Rektörlüğünce onaylanan yönteme göre ve belirlenen süre
içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Yurtlara Kabul Edilme ve Yerleştirme
MADDE 6 – Yurt oda seçeneklerinin değerlendirilmesi ve yurtlara yerleştirmelerin yapılabilmesi için her yıl istekli öğrenciler yurt başvurusunda bulunmak zorundadırlar. Başvurular Yurtlar Yönetim Kurulunca saptanan, Kampus Rektörlüğünce onaylanan ölçütlere göre puanlanır. Bu puan sıralamasına göre yurda kabul edilecek öğrencilerin belirtilen süre içinde ve gerekli belgelerle kayıtlarını yaptırması gerekir.
 
MADDE 7 – Öğrencilerin yurda girmek için verdiği bilgilerle, araştırma sonuçlarında elde edilen bilgilerin birbirini tutmaması halinde Yurtlar Yönetim Kurulu konuyu inceler. Kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği kanısına varılan öğrenci yurda alınmaz, alınmış olanlar yurttan çıkarılır.
 
MADDE 8 – Sağlık kurullarınca %30 oranında fiziki özürleri raporla belgelenmiş öğrenciler puan sırasına alınmadan yurtlara kabul edilirler. Yurtlara girmiş olan fiziki özürlü öğrenciler öğrenimlerini tamamlanıncaya kadar yurtlarda kalabilirler. Yurtlara kabullerde kullanılacak diğer özel koşullar, Yurtlar Yönetim Kurulunun önerisi ve Kampus Rektörünün onayıyla belirlenir.
 
MADDE 9 – Yaz ve yarıyıl tatillerinde yurt öğrencilerinin hangi koşullarda yurtlarda kalabileceği Yurtlar Yönetim Kurulunca saptanır. Yurda kayıtlı olmayan ODTÜ öğrencilerinin ve Üniversite tarafından düzenlenen veya izin verilen eğitim, şenlik, spor, seminer, staj gibi etkinliklere katılan diğer öğrencilerin belirli dönemlerde yurtlardan yararlanması Kampus Rektörlüğünün iznine bağlıdır.
 
MADDE 10 – Öğrenimlerini bitiren veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler en geç bir hafta içinde yurttan ayrılmak zorundadırlar. Kampus Rektörlüğü, gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi
değiştirebilir.
 
MADDE 11 – Üniversiteden dönem izni alan öğrencilerle, 30 günden fazla süreli raporu olup derslere devam edemeyen öğrenciler, bu süre içinde yurtlarda kalamazlar. Yurtlarda kalmakta iken izin veya rapor
nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler, izin veya rapor süresinin bitiminde sıraya bağlı olmaksızın yurda yeniden kabul edilebilirler.
 
Disiplin İşlemleri ve Uygulamaları
MADDE 12 – Yurtlarda barınan öğrencilere verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:
A – Uyarma:
a) İkaz edildiği halde başkalarını rahatsız edecek biçimde yüksek sesle konuşmak, gürültü
etmek, yüksek sesle müzik dinlemek veya yurt yönetimi tarafından ilan edilen mekânların
dışında sigara vb. tütün mamulleri kullanmak,
b) Yurdun demirbaş malzemesinin düzenine, temizliğine ve korunmasına özen
göstermemek,
c) Yurt içinde yurt yöneticisince saptanmış yerlerden başka yerlere ilan asmak,
d) Yatağını ve özel eşyalarını başkalarını rahatsız edecek biçimde düzensiz bulundurduğu
Yurt Yönetimince tespit edilmek,
e) Yurda izinsiz olarak geç gelmek,
f) Belirlenen yerler ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek,
g) Yurtlar Yönetim Kurulunca veya Yurt Yöneticisince belirtilen ve duyurulan kurallara
uymamak.
B – Kınama:
a) Yurt yöneticilerinin çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
b) Yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak,
c) Yurtlarda kalan diğer öğrencilerin yurt olanaklarından yararlanmalarını önleyecek veya
güvenliklerini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak,
d) Yurtlarda kalan diğer öğrencilere küçük düşürücü biçimde davranmak, küçük düşürücü
söz söylemek, küfür etmek,
e) Yurtlara alkollü içki getirmek, yurtlarda içki içmek,
f) Yurtlarda kumar oynamak,
g) Yurtlarda izinsiz olarak ticari faaliyette bulunmak,
h) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından izin verilen mekânlar haricinde yemek pişirmek; yurt
odalarında ısınmak ve yemek yapmak üzere ısıtıcı alet kullanmak veya bulundurmak,
i) Yurtlarda, o yurda kayıtlı öğrenciler dışında başka kişi veya öğrencilerin barınmalarını
sağlamak veya bu konuda yardımcı olmak, kayıtlı olduğu yurt ve/veya oda dışında başka
odada barınmak,
j) Yetkililerden izin almadan yurtlarda toplantı düzenlemek, gösteri yapmak ve eylemlere
katılmak,
k) Geceyi izinsiz olarak yurdun dışında geçirmek.
C – Yurttan Geçici Çıkarma:
a) Yurtlarda kalan diğer öğrencileri tehdit etmek, fiziki saldırıda bulunmak veya darp
etmek,
b) Yurtlarda görevlilere karşı küçük düşürücü biçimde davranmak, küçük düşürücü söz
söylemek, küfür etmek,
c) Yurt eşyasını yurttan dışarı çıkarmak, yurt eşyasına veya donanımına zarar vermek,
(zarar ayrıca ödetilir),
d) Yasadışı örgüt ve kuruluşlar lehinde faaliyetlerde bulunmak, yasaların suç saydığı
yayınları yurda sokmak, dağıtmak,
e) Yurtlarda kumar oynatmak,
f) Üniversite’den uzaklaştırma cezası almak. (Bu durumda olanlar ceza süresinde yurtlara
alınmazlar).
D – Yurttan Kesin Çıkarma:
a) Yurtlarda görevlileri tehdit etmek, fiziksel saldırıda bulunmak veya darp etmek,
b) Yurtlarda hırsızlık yapmak,
c) Yurtlarda uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak,
d) Yurtlarda yasaların suç saydığı silah, patlayıcı, yarıcı, yaralayıcı veya zedeleyici araç-
gereç bulundurmak, taşımak veya kullanmak,
e) Yasadışı örgüt ve kuruluşları destekleyecek şekilde, yurtta yaşayan diğer öğrencileri
eylemlere zorlamak, kışkırtmak, tehdit etmek, fiziksel veya sözlü saldırıda bulunmak,
f) Yurdun bina ve tesislerini amacı dışında kullanmak ve yurt hizmetlerini engelleyici
davranışlarda bulunmak,
g) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymek veya hapis cezasına mahkûm olmak,
h) Üniversiteden bir dönem ve daha fazla uzaklaştırma cezası almak.
 
MADDE 13 – Yurttan geçici çıkarma cezasının süresi ve cezanın başlama tarihi, işlenen fiilin ağırlığı göz önünde bulundurularak belirlenir.
Disiplin cezasının belirlenmesinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi veya toplu suç işlemeye teşvik ağırlaştırıcı neden sayılır. İkinci kez aynı cezayı alan öğrencinin cezası bir üst
cezaya dönüşür.
Bu yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan veya teşvik edenlere de suçu işleyenlere verilen ceza verilir.
Madde 12’de sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile Yurtlar Yönetim Kurulu bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini
ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla nedamet duyup duymadığını dikkate alırlar.
Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında suçluların münferiden tespit edilemediği hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurullarca yönetmeliğe göre ilgili cezalar verilir.
 
MADDE 14 – Uyarma cezası Yurt Yöneticisi, kınama ve çıkarma cezaları ise Yurtlar Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Gerektiğinde bu yetkiler bir üst merci tarafından da kullanılabilir. Otuz günden fazla geçici
ve kesin çıkarma kararları Kampus Rektörlüğünün onayı ile kesinleşir.
Öğrencinin aldığı her ceza kartına işlenir. Uyarma ve kınama dışındaki cezalar öğrenciye, ailesine ve Kampus Rektörlüğüne yazılı olarak bildirilir.
 
MADDE 15 – Öğrenci disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 7 gün içinde bir üst makama itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz. Yurt Yönetiminin kararına itiraz Yurtlar Yönetim Kuruluna, Yurtlar
Yönetim Kurulunun kararına itiraz Kampus Rektörlüğüne yapılır.
 
MADDE 16 – Yurt ücret ve depozitolarının miktarı ile ödeme biçimi ve süresi Kampus Rektörlüğünce belirlenir ve ilan edilir.
 
MADDE 17 – Öğrenci yurtta yerinin saklı tutulduğu izin, rapor ve geçici çıkarma gibi durumlarda yurt ücretini öder.
 
MADDE 18 – Yurtlara kayıtlı öğrencilerden alınan yıllık yurt ücret iki eğitim – öğretim dönemini kapsar. Konuklardan ve yaz aylarında yurtta kalacak öğrencilerden alınacak ücret Kampus Rektörlüğünce saptanır. 
 
MADDE 19 – Öğrenciler bir dönemlik ücret karşılığında, ilgili dönem için yurtların açılış ve kapanış tarihleri arasında yurtta kalabilirler. Yurtta kalan öğrenciler yurt yönetiminin onayıyla odalarını değiştirebilirler.
Oda değişikliği yapan, yurtlara geç kabul edilen veya yurtlardan erken ayrılan öğrencilerin ödeyecekleri ek yurt ücreti veya alacakları iadelere ilişkin esalar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yurt
ücretleri esas alınarak, Yurtlar Yönetim Kurulunun önerisi ve Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığının onayı ile düzenlenir.
Yurt Yönetimine haber vermenden yurttan ayrılan öğrenci, kaydını sildirdiği güne kadar geçen sürenin yurt ücretini öder.
 
MADDE 20 – Yurt ücretini ödemeyen veya verdiği hasar nedeniyle borcu bulunan öğrencinin depozitosu geri verilmez, yurt kaydı yenilenmez ve kendisine ilişik kesme belgesi verilmez.
 
MADDE 21 – Öğrenci yurda verdiği hasarın karşılığını ödeme günündeki maliyet üzerinden öder. 
 
MADDE 22 – Yurtta kalan öğrenci, yurt yönetiminden teslim aldığı ve kullandığı bütün eşya ve malzemelerden sorumludur.
 
MADDE 23 – Üniversite yurtların güvenliği için gerekli önlemleri alır, ancak kaybolan eşya ve paradan sorumlu tutulamaz. Benzer şekilde, Üniversite yaz aylarında Yurt Yönetiminin izniyle yurtta bırakılan eşyanın göreceği zarardan sorumlu değildir.
 
MADDE 24 – Yurtta kalan öğrencinin eşyası gerektiğinde, Yurt Yöneticisi ile bir güvenlik görevlisinin yer aldığı en az üç kişiden oluşan bir heyet tarafından kontrol edilebilir. Durum bir tutanakla saptanır. Yurda
getirilen, yurttan götürülen veya yaz aylarında yurtta bırakılan eşya görevlilerce kontrol edilebilir. Yurtlar Yönetimi, yurtlara sokulması ya da odalarda bulundurulması yasaklanan eşyalara el koyabilir. Bu eşyalar
bir tutanakla teslim alınır. Sarf ve gıda malzemesi niteliğinde olanlar iade edilmez. Geri alınmayan eşyalar ile sarf ve gıda malzemeleri imha edilir veya yardım amaçlı değerlendirilir.
 
MADDE 25 – Kampus Rektörü olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya veya Yurtlar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yurtları kapatabilir.
 
MADDE 26 – Kampus Rektörlüğü, yurtlarda kalmasını sakıncalı gördüğü öğrencinin yurtla ilişkisini gerekçeli bir karara dayanarak kesebilir veya yurda alınmasını yasaklayabilir.
 
MADDE 27 – Affa uğramış olsalar dahi yüz kızartıcı suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş veya haklarında idari-adli kavuşturma açılmış bulunan öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağı veya yurtta
kalmasına izin verilip verilmeyeceği Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Kampus Rektörlüğünün onayına sunulur.
 
MADDE 28 – Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği" ve “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.
 
MADDE 29 – Bu Yönetmelik Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulunun önerisi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.
 
MADDE 30 – Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü yürütür.