Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yurtlar Yönetmeliği

Kurallar ve Yönetmelikler

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

YURTLAR YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak verecek, çağdaş, sağlıklı ve güvenli bir ortamda karşılanmasını sağlamak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi, denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’na bağlı tüm yurtların yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 04 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü Maddesi ile 47. Maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nu,

 2. ODTÜ KKK: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nu,

 3. Kampus Rektörü: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörünü,

 4. Genel Sekreterlik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Genel Sekreterliği’ni,

 5. Genel Sekreter: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Genel Sekreterini,

 6. Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanını,

 7. Yurtlar Yönetim Kurulu: Barınma birimleri Yönetim Kurulunu,

 8. Öğrenci: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrencilerini,

 9. Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü (SKSM): Yurtların bağlı olduğu müdürlük,

 10. Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu: SKSM Müdürü ve Yurt Yöneticilerinden oluşan komisyonu,

 11. Yurt Yöneticisi: Yurt Yöneticisini,

 12. Yurtlar: Barınma birimlerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Organları, Görev ve Yetkileri

Yönetim Organları ve Yetkileri

Madde 5- Öğrenci yurtları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı olarak yönetilir. Yurtların yönetim organları ve yetkilileri aşağıdaki gibidir.

 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanı

 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Genel Sekreteri

 3. Yurtlar Yönetim Kurulu

 4. Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü

 5. Yurt Yöneticisi

Madde 6- Yurt yönetim organlarının görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Yurtlar Yönetim Kurulu; Kampus Rektörü tarafından tarafından seçilecek Kampus’ta görevli en az iki en çok beş öğretim elemanı, Kampus Genel Sekreteri, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü, ve Öğrenci İşleri Müdüründen oluşur. Kampus Rektörü, Kurulun öğretim elemanları arasından bir Başkan seçer.

Kurul, Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanı’nın gerek görmesi veya üyelerden gelen öneri üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi Kampus Genel Sekreteri yürütür. Kurullarda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Öğretim Elemanları arasından seçilmiş Kurul üyelerinin görev süresi 1 yıldır. Kampus Rektörü görev sürelerini uzatabilir.

Yurtlar Yönetim Kurulu Görevleri ve Yetkileri Şunlardır:

 1. Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararları almak, öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesini, geliştirilmesini sağlamak ve bu doğrultuda yurtlarda uygulanacak kural ve ilkeleri belirlemek.

 2. Yurtlara alınacak öğrencilerde aranacak koşulları ve bunların yurtlara kabulüne ilişkin esasları tespit etmek.

 3. Disiplin soruşturmalarını karara bağlamak, Yönetmeliğin ilgili 17. ve 18. Maddelerine istinaden öğrencilerin yurttan geçici veya kesin olarak çıkarılmalarına karar vermek.

 4. Öğrencilerin yurtlarla ilgili istek, öneri ve itirazlarını inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapmak.

 5. Bu yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

 

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü; Yurtların yönetimi ile ilgili konularda Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır.  Yurtların yönetilmesine ilişkin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Üniversiteye bağlı bütün yurtların aynı usul ve esaslarla eşgüdüm içerisinde işletilmesini sağlamak.

 2. Yurtlar personelinin sevk ve idaresinden sorumlu olmak.

 3. Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonuna başkanlık etmek, Komisyon tarafından tesbit edilen, yurtlarla ilgili sorunları çözmek, gerektiğinde Yurtlar Yönetim Kurulu’na iletmek.

 4. Yurtların işletilmesi ile ilgili gerekli görülen aralıklarla Yurt Yöneticileri ile toplantı yapıp, ihtiyaçları belirlemek, bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde sorun ve önerileri Yurtlar Yönetim Kuruluna sunmak.

 5. Yurtlarda bulunması gereken evrak, belge ve yazışmaları kontrol etmek, denetimini sağlamak,

 6. Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu üyelerinden birisini Yurtlar Yönetim Kurulu sekreteri olarak görevlendirmek.

 7. Bu yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

 

Yurt Yöneticisi; Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışır. Yurt Yöneticisinin ana görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Bu yönetmeliğin amacına uygun olarak yurtların düzenli ve temiz bir şekilde yönetilmesini sağlamak.

 2. Öğrencilerin yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak, fiziki mekân vb. hususlardaki eksiklikleri tespit ederek SKS Müdürlüğüne bilgi vermek.

 3. Yurtlar Yönetim Kurulu ve SKS Müdürlüğü tarafından alınan kararları uygulamak, belirlenecek belge, kayıt, yazışma vs. evrak ve defterlerin düzenini sağlamak.

 4. Bu yönetmeliğin amacına uygun olarak yurtların düzenli ve temiz bir şekilde yönetilmesi için gerekli tedbirleri almak.

 5. Yurtlarda öğrencinin kullanımında olan tüm alanları kontrol etmek ve denetlemek.

 6. Yurtlarda kalan öğrencilerin kabul-kayıt işlemleri ile giriş-çıkış ve izinlerinin takibini yapmak.

 7. Yurt ve depozito ücretlerinin zamanında yatırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak.

 8. Yurtta çalışan personelin uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

 9. Yurt binalarının temizlik işlerini programlayarak, yürütülmesini sağlamak.

 10. Yurtta bulunan demirbaş malzemelerin korunmasıyla ilgili önlemleri almak.

 11. Yurt işleyişi, kuralları vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek.

 12. Gerek duyulduğunda; öğrenci odalarını değiştirmek.

 13. Gerek duyulduğunda; öğrenci odalarını değiştirmek ve bu yönetmeliğin 4. Bölümünde yer alan “Uyarma ve Kınama” cezalarını vermek.

 14. Bu yönetmelikte belirtilen ve amirleri tarafından belirlenen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtların İşleyişine İlişkin Hükümler

 

Yurtların açılması ve kapatılması

Madde 7- Yurtların açılma ve kapanma tarihleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu akademik takvimi dikkate alınarak Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 1. Yaz ve sömestri tatillerinde, yurtta kayıtlı öğrencilerle yurttan yararlanmak isteyen yurtlara kayıtlı olmayan öğrencilerin veya üniversitedeki faaliyetlere katılacak misafir öğrencilerin, hangi koşullarda yurtlardan yararlanabilecekleri, Yurtlar Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

 2. Yurtların olağanüstü kapatılması: Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsan veya ortadan kaldıran olayların çıkması, yurdun genel düzeninin bozulması, yönetimin veya öğrencilerin çalışma, güven içerisinde barınma olanaklarının ortadan kalkması, sağlık sorunları, salgınlar ve diğer olağanüstü durumlarda Rektör doğrudan doğruya veya Yurtlar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yurtları kapatabilir.

 

Yurtlara başvuru

Madde 8- Yurtlara başvuru koşulları,

Yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerden aşağıdaki koşulları sağlayanlar; Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde yurt başvurularını yaparlar. Başvuru formları ile birlikte kayıt için istenen belgeleri yurt yönetimine teslim etmek zorundadırlar. Yurt başvurularının değerlendirilmesi ve kayıt listelerinin oluşturulması, Yurtlar Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde SKSM tarafından yürütülür.

 1. Üniversitenin öğrencisi olmak veya değişim ve özel öğrenci statülerinde olmak.

 2. Lisans öğrencileri için 30, lisansüstü öğrencileri için 35 yaşını geçmemiş olmak.

 3. Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Rektörlük Makamı tarafından onaylanan yönteme göre, ilan edilen süre içerisinde kayıt için istenen belgelerle birlikte başvurmuş olmak.   

                    

Yurtlara kabul

Madde 9- Yurtlara kabul koşulları,

 1. Yurtlara Kabul ve yerleştirme ODTÜ KKK Yurt Kabul ve Yerleştirme Esasları Yönergesine uygun olarak yapılır. Yurtlar Yönetim Kurulu gerektiğinde Yönergede değişiklik yapılmasını Rektörlük Makamının onayına sunar. Öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek yurtlara kabul edilenler belirlenir ve ilan edilir.

 2. Üniversite tarafından düzenlenen spor, kurs, staj, seminer vb. etkinliklere katılacak olan öğrenciler ile yaz tatilinde yurtlarda misafir olarak kalmak isteyen öğrencilerin yurtlarda barındırılabilmeleri için SKS Müdürlüğünün veya Rektörlük Makamının onayı gerekir.

 3. Devlet himayesine alınarak yetiştirme yurtlarında barındırılmış öğrenciler, şehit ve gazi çocukları ile %45 oranında fiziksel engelleri sağlık kurullarınca raporla belgelenmiş öğrenciler öncelikli olarak yurtlara kabul edilir.

 4. Ailesi KKTC de oturan öğrenciler, yurtta kalma süresi dolan öğrenciler ile özel öğrenciler

yurt için sıra beklenen dönemlerde yurtlara alınmaz. Bu öğrencilerin yurtlara yerleştirilmeleriyle ilgili esaslar Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 1. Yurt başvurusunda öğrencinin beyanına güven esastır. Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanlığı, SKS Müdürlüğü veya Genel Sekreterlik tarafından, yurt yerleştirmelerinde, başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ilgili devlet kurum ve kuruluşlarından teyit edilebilir ve ilgili kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda puanlama yapılır. Konu ile ilgili itirazlar Yurtlar Yönetim Kuruluna yapılır.

 2. Lisans programından mezun olarak lisansüstü öğrenime ve lisansüstü programdan mezun olarak doktora programına devam edecek öğrenciler yeniden başvuru yapar ve sıraya girer.

 3. Affa uğramış olsalar dahi taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş veya haklarında idari-adli kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağı veya yurtta kalmasına izin verilip verilmeyeceği Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından karara

bağlanarak Rektörlük Makamı onayına sunulur.

 1. Yurtlarda boş yer bulunması halinde kendi isteği ile yurt kaydını sildiren öğrenciler ile kayıt yenilememe nedeniyle yurttan ilişiği kesilen öğrenciler, tekrar yurtta kalmak istedikleri takdirde Yurtlar Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde yeniden başvuru yapar ve sıraya girer.

 2. Yurtlarda ilan edilen ve yurtların resmi internet sitesinde duyurulan yurtlarla ilgili bütün kural ve kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt ettiklerine dair belgeyi imzalamayan öğrenciler yurtlara alınmaz.

 3. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler yurtlara alınmaz. Bu hususlara ilişkin açıklayıcı maddeler Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

 

Yurtlara kayıt

Madde 10- Yurtlara kayıt koşulları,

 1. Yurt kayıtları sırasında istenecek belge ve bilgiler Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Yurtlar internet sayfasında yayınlanır.

 2. Yurtta kalma hakkı kazanan her öğrenci, bu yönetmelikle beraber yurtlarla ilgili bütün kural ve kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt ettiklerine dair Taahhütname imzalar.

 3. Yurtlarda kalma hakkı kazandıktan sonra yurttan ayrılan öğrenci aynı eğitim öğretim yılında tekrar yurtlara başvuru yapamaz.

 4. Uluslararası öğrencilerden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oturma izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi istenir.

 5. On sekiz yaşından küçük Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için evci çıkma izin belgesi istenir.

 

Yurtlarda kalma süresi

Madde 11- Yurtlarda kalma süresi koşulları,

 1. Lisans öğrencileri 30 yaşını, lisansüstü öğrencileri 35 yaşını doldurmamış olmaları kaydı ile yurtlarda barınma süresi bir öğrenim yılıdır. Yurtlarda barınan öğrencilerin yeni eğitim-öğretim döneminde yurtta kalmak istemeleri halinde, Haziran ayında başvurular alınır ve bir sonraki eğitim öğretim yılının Eylül ve/ veya Ekim ayı yurt ücretini ödemeleri durumunda kayıt yenileme hakkı tanınır. Kayıt yenileme bilgileri ilgili birimce öğrencilere verilir. Yönetmeliğin Disiplin Bölümüne göre sicil durumu olumlu olan öğrenciler yurttan öncelikli olarak yararlanır.

 2. Yurtlarda kalma süresi, İngilizce Hazırlık Programında okumuş olanlar için en fazla 6 yıl, diğerleri için en fazla 5 yıldır. Bu süre içerisinde öğrenimlerini tamamlamamış olanların yurtla ilişkileri kesilir.

 3. Ara sınıflarda yurda girenlerin yurtta kalma süreleri, 4 yıllık normal eğitim süresinden geri kalan eğitim süresinin 1 yıl fazlası kadardır.

 4. Devlet himayesine alınarak yetiştirme yurtlarında barındırılmış öğrenciler, şehit ve gazi çocukları ile %45 oranında fiziki engelleri sağlık kurullarınca raporla belgelenmiş öğrenciler yukarıda belirtilen yaş sınırını aşmamak kaydı ile öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar yurtlarda kalabilirler.

 5. Yurtlara kabul-kayıt işlemleri eğitim öğretim yılı içerisinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun yılsonunda öğrenci bir yıllık yurtta kalma hakkını kullanmış sayılır. Yurtta kalma süresi içerisinde yaş haddini dolduran öğrenciler, eğitim yılı sonuna kadar yurtta kalabilir.

 6. Yurtlarda kaldığı sırada devam etmekte olduğu programını değiştiren öğrencinin değişiklikten önceki öğrenim süresi yurtta kalma sürelerine sayılır.

 7. Ana dal programından mezun olup çift ana dal veya yan dal programına devam edenler için yurtta kalma süresine en fazla 1 yıl eklenir.

 

Yurtlardan ilişiğin kesilmesi

Madde 12- Yurtlardan ilişiğin kesilmesi koşulları,

 1. Yurtlara kayıtlı öğrencilerin her yarıyıl başında derslerin başladığı tarihten, ders ekleme bırakma süresinin sonuna kadar kayıtlı bulunduğu yurda giriş yapmamaları durumunda ilişikleri kesilir.

 2. Öğrencilerin yurda giriş yapma son tarihine kadar giriş yapamayacak durumda olmaları halinde kayıtlı olduğu yurt yönetimine geçerli geç gelme mazeretini bildirmesi gerekir. 10 gün üst üste yurda gelmeyen öğrencinin yurt ile ilişiği Yurtlar Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.  Yurtlara devam zorunluluğu vardır. Dönemlik izin süreleri Yurtlar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 3. İzinsiz ve mazeretsiz olarak yurda gelmeyen öğrencilere sözlü uyarı, devamı halinde yazılı uyarı ve kınama cezaları Yurt Yöneticisi tarafından, geçici süre ile yurttan çıkarma cezası Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu tarafından verilir.

 4. Yurtlar Yönetim Kurulu, yurtta kalmasını uygun görmediği öğrencinin yurtla ilişiğini gerekçeli bir karara dayanarak kesebilir veya yurda alınmasını yasaklayabilir.

 5. Disiplin işlemlerine ilişkin esaslar doğrultusunda Yurtlar Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin yurtla ilişiği kesilir.

 6. Üniversiteden yarıyıl izni alan öğrenciler bu süre içerisinde yurtlarda kalamaz. Kaydı dondurulan öğrenciler bu süre sonunda sıraya bağlı olmaksızın yurda yeniden kabul edilir. Boş yer olmaması halinde yer açılıncaya kadar hakları saklı tutulur.

 7. Herhangi bir sebeple tutuklanan öğrencilerin tutukluluk halinin 30 günden fazla devam etmesi durumunda yurtlardan ilişikleri kesilir ve tutukluluk halinin bitiminde yurtlara başvurusu Yurtlar Yönetim Kurulu’nda yeniden değerlendirilir.

 8. Mezun olan veya herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılan öğrenciler en geç 1 hafta içerisinde yurttan ayrılmak zorundadır.

 

Yurt ücretleri

Madde 13- Yurt ücretleri koşulları,

 1. Yurt ücretleri ve depozitolarının miktarı Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreterlik tarafından belirlenir ve Rektörlük Makamı tarafından uygun görüldüğü taktirde Kampus Yönetim Kurulu’na sunulur. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Yurt ücretleri yıllık olarak açıklanır. Ödeme dönemlik olarak Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından açıklanan ödeme tarihlerine kadar yapılabilir. Öğrencilerin yurda giriş yapabilmesi için yurt ücretini ödemiş olması gerekmektedir.

 2. Öğrenim ücretini TL olarak ödeyen öğrenciler yurt ücretini de TL olarak, öğrenim ücretlerini USD olarak ödeyen öğrenciler ise yurt ücretlerini de USD olarak öderler. Yurt depozito ücreti USD olarak ödenir. Yurtta herhangi bir hasarı ya da kaybı olmayan öğrencilere yurttan ayrılırken depozitosu geri ödenir. Yurttan ayrılma halinde 1 yıl içerisinde geri alınmayan depozito ücretleri gelir kaydedilir. Yurttan ayrılma durumunda ise yurtta kalınan sürenin ücreti alınır, kalan kısmın öğrenciye iadesi Yurt Yöneticisi tarafından düzenlenecek belge ile yapılır. 7 günden az olan yurt ücret iadesi yapılmaz.

 3. Herhangi bir nedenle borcu bulunan öğrencinin yurt kaydı ilgili eğitim öğretim dönemi sonunda silinir ve borcu ödenene kadar depozitosu geri verilmez. Kaydı silindikten sonra borcunu ödeyen öğrenci yurtlara başvuru süresi içerisinde yeniden başvuru yapabilir. Aynı nedenle yurt kaydı iki kez silinen öğrenci bir daha yurtlara alınmaz.

 4. Yurtlara kayıtlı öğrencilerden yarıyıl tatilinde yurt ücreti alınır. Yaz aylarında ise sadece nöbetçi yurtta kalacak öğrencilerden yurt ücreti alınır.

 5. Öğrenci, yurt yönetimine haber vermeden yurttan ayrıldığı ya da ders ekleme bırakma süresinin sonuna kadar dönmediği takdirde, kayıt silme tarihine kadar geçen sürenin yurt ücretini öder.

 6. Öğrenci; sağlık raporu veya geçici çıkarma cezası gibi nedenlerle yurttan ayrıldığında, yerinin saklı tutulabilmesi için yurt ücretini öder. Yalnızca kayıt dondurma durumunda öğrenciden yurt ücreti alınmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar

Disiplin cezaları

Madde 14- Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 1. Uyarma: Öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

 2. Kınama: Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir,

 3. Yurttan geçici çıkarma: Öğrencinin bir haftadan az, bir aydan çok olmamak üzere, geçici bir süre için yurttan çıkartıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

 4. Yurttan kesin çıkarma: Öğrencinin bir daha Üniversite yurtlarına alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

Uyarma cezası

Madde 15- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek.

 2. Yatakhane, kantin, okuma oda ve salonları, koridorlar vb. genel yerlerde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak veya ses cihazları kullanmak.

 3. Yurdun demirbaş malzemesinin düzenine, temizliğine ve korunmasına özen göstermemek, yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini izinsiz değiştirmek, oda ve ortak kullanım alanlarının kulanım düzeni, kuraları ve temizliğine özen göstermemek.

 4. Mazeretsiz yurda geç gelmek, geceyi izinsiz yurdun dışında geçirmek.

 5. Süresi içerisinde bilgi yenileme formunu doldurmamak.

 6. Yurt içerisinde yurt yöneticisince belirlenmiş yerlerden başka yerlere izinsiz yazı, afiş, görseller vb. asmak.

 7. Yurt yönetiminin bilgisi olmadan oda veya yatak değiştirmek.

 8. Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

 

Kınama cezası

Madde 16- Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Yurtta kayıtlı olmayan üniversitemiz öğrencilerini yurtta barındırmak.

 2. Yasal niteliği bulunmayan ve kazanç amacı ile oynanan kâr veya zarar getiren oyun oynamak.

 3. Yurt içerisinde alkollü içki bulundurmak, sarhoşluk nedeniyle yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak.

 4. Mutfak dışında yemek pişirmek, elektrikli, ispirtolu, gazlı ve benzer araç gereçler bulundurmak veya kullanmak, bulaşık biriktirmek (sahibi belirlenemediği takdirde odada barınan tüm öğrenciler için bu hüküm uygulanır).

 5. Yurt yönetiminin izin vermediği, yangına yol açacak, binanın elektrik donanımını olumsuz etkileyecek, sistemsel kesintilere yol açacak, bununla birlikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak, elektrikli araç-gereçler bulundurmak.

 6. Yurt yönetiminin çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak.

 7. Yurt yönetimi tarafından asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek.

 8. Yurt içerisinde ticari amaçlı satış yapmak, bağış toplamak.

 9. Yurt oda ve ortak kullanım alanlarında sigara ve tütün mamulleri kullanmak (yurt oda ve ortak kullanım alanlarında sigara ve tütün mamulleri kullananlar için, KKTC Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası gereği ayrıca para cezası uygulanır).

 10. Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak.

 11. Evcil hayvan beslemek.

 12. Yurt eşya veya malzemesini yurttan çıkarmak, zarar vermek.

 13. Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve duyurulan kurallara uymamak.

 14. Geçerli mazereti olmaksızın Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir yarıyılda kullanılabilecek izin süresini aşmak.

 15. Yurtlarda görevlilere, arkadaşlarına veya başkalarına karşı yazılı veya sözlü küçük düşürücü ifadeler kullanmak.

 16. Aile ikamet adres değişikliğini en geç 10 gün içinde Yurt Yöneticisine bildirmemek.

 17. Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

 

Yurttan geçici çıkarma

Madde 17- Yurttan geçici çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır;

 1. Disiplin yönünden izleme ve soruşturmayı güçleştirmek, yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak.

 2. Yasaklanmış bir yayını örgütsel, ticari veya dağıtım amaçlı birden fazla sayıda bulundurmak.

 3. Yurt çalışanlarının çalışmalarını güçleştirici fiil ve davranışlarda bulunmak.

 4. Yurt içerisinde her türlü alkollü içki içmek,

 5. Üniversitemiz öğrencisi olmayanları yurtta barındırmak.

 6. Yasal niteliği olmayan ve kazanç amacı ile oynanan kâr veya zarar getirici oyun oynatmak.

 7. Yurtta yurt yönetiminin izni olmayan toplantı düzenlemek veya toplantıya katılmak.

 8. Blok ve oda denetimlerinde oda kapısını açmamak veya denetimi güçleştirmek.

 9. Yükseköğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, Üniversiteden uzaklaştırma cezası almak.

 10. İzinsiz ve mazeretsiz olarak 5 gün üst üste yurda gelmemek.

 11. Yurdun içerisinde genel ahlaka aykırı davranışta bulunmak.

 12. Yurt eşyasına veya donanımına kasıtlı zarar vermek.

 13. Yangın olmamasına rağmen yangın kapısını açmak, yangın kapısından giriş/çıkış yapmak, yangın kapısından başkalarının giriş/çıkış yapmasına imkan sağlamak.

 14. Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

 

Yurttan kesin çıkarma cezası

Madde 18- Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Yurtlarda hırsızlık yapmak.

 2. Yasaların suç saydığı silah, patlayıcı, yanıcı veya yaralayıcı, zedeleyici araç-gereç bulundurmak, taşımak veya kullanmak.

 3. Yurdun bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek.

 4. Hangi nedenle olursa olsun yurt görevlilerinin görevlerini yapmasına engel olmak, yurt hizmetlerini güçleştirmek, yurdun bina ve tesislerini amacı dışında kullanmak.

 5. Yurtlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak.

 6. Yurtlarda yasa dışı örgütlere her ne biçimde olursa olsun yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak veya bu etkinliklere katılmak, yurt binalarının herhangi bir yerine bu faaliyetlerle ilgili yazı yazmak veya asmak.

 7. Üniversite öğrencilerini veya çalışanlarını tehdit etmek, taciz etmek, fiili saldırıda bulunmak, başkalarını toplu olarak imza ve dilekçe vermeye zorlamak.

 8. Üniversitemiz emlakına, kişilere, çevreye zarar verici ve eğitimi engelleyici gösterilere ve eylemlere katılmak, zarar verici eylemlerin faili veya müsebbibi olmak, sosyal medyadan Üniversite yöneticileri hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunmak. 

 9. Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, saldırıda bulunmak veya silah kullanmak.

 10. Yasalara ve ilgili düzenlemelere aykırı biçimde yurtlarda bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak veya benzer uğraşlarda bulunmak.

 11. Kesinleşmiş hapis cezasına mahkûm olmak veya Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre 3 ay veya daha fazla uzaklaştırma cezası almak.

 12. İzinsiz ve mazeretsiz olarak 10 gün üst üste yurda gelmemek.

 13. Yurtta kalmak için gerekli koşullardan birini kaybetmek ve bununla ilgili yurt yönetimine bilgi vermemek.

 14. Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

 

Disiplin cezası verme yetkisi

Madde 19- Uyarma cezaları Yurt Yöneticisi tarafından, kınama cezaları Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu tarafından, çıkarma cezaları Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.  

 1. Öğrencinin disiplin cezasını gerektiren fiilinin aynı zamanda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine de aykırılık teşkil etmesi durumunda, fiilin niteliğine göre durum Rektörlük Makamına veya öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimin disiplin amirine bildirilir.

 2. Üniversite Yönetim Kurulu, Yurtlarda kalmasını sakıncalı gördüğü öğrencinin yurtla ilişiğini gerekçeli bir karara dayanarak kesebilir veya yurda alınmasını yasaklayabilir.

 3. Konusu suç teşkil eden fiiller için, yetkili resmi makamlara ayrıca suç duyurusunda bulunulur.

 4. Disiplin cezası tayin edilirken disiplin suçunu oluşturan fiilin sonuçları, öğrencinin amacı, daha önce ceza alıp almadığı, davranışı ve işlediği suç nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı dikkate alınabilir ve iyi hal değerlendirilerek ceza indirimi yapılabilir.

 5. Toplu olarak işlenen suçlarda suçluların ayrı ayrı tespitinin mümkün olmadığı hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurulca uygun görülen cezalar verilir.

 6. Bu yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesinde başkalarını zorlayan, teşvik eden veya göz yumanlara da suçu işleyenlere verilen ceza verilir.

 7. Disiplin cezası verilmesine sebep olan fiilin öğrencinin yurtta barındığı sürede tekrarında bir derece ağır ceza verilir. Ancak, öğrenciye mazeretsiz yurda geç gelmesi nedeni ile verilen cezaya ilişkin fiilin tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanabilmesi için söz konusu fiilin içerisinde bulunulan öğretim yılında işlenmiş olması gerekmektedir.

 8. Aynı derecede ceza gerektiren farklı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü tekrarında bir derece ağır ceza verilir.

 

Savunmanın alınması

Madde 20- Hakkında disiplin işlemi yapılacak öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda fiiline karşılık gelen ceza aynen uygulanır.           

Disiplin cezalarının uygulanması ve tebliği

Madde 21- Disiplin cezalarının uygulanması ve tebliğinin koşulları,

 1. Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren kesinleşir. Diğer cezalar ise Yurtlar Yurtlar Yönetim Kurulunun karar tarihinden itibaren kesinleşir. Ancak çıkarma cezaları uygulanmadan önce öğrenciye süre tanınıp tanınmayacağına Yurtlar Yönetim Kurulu karar verir.

 2. Çıkarma cezaları; 18 yaş altında olan öğrencinin ailesine, Rektörlük Makamına, kayıtlı olduğu Program Koordinatörlüğüne, ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararının uygulanması için bildirimin aileye ulaşması koşulu aranmaz. Hakkında çıkarma kararı verilen öğrencinin yurt kaydı silinir. Bu sürenin bitimini izleyen bir hafta içerisinde, öğrencinin yurt kaydını yenilemesi gerekir. Bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen ve geçici çıkarma cezası alan öğrenci tekrar yurt başvurusunda bulunamaz.

 3. Affa uğramış olsalar dahi taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş veya haklarında idari-adli kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağı veya yurtta kalmasına izin verilip verilmeyeceği Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Rektörlük onayına sunulur.

 

Disiplin cezalarına itiraz

Madde 22- Öğrenci disiplin cezasının kendisine tebliğini izleyen 7 gün içerisinde bir üst makama itiraz edebilir. İtirazlar cezanın uygulanmasını durdurmaz. Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonu kararına itiraz Yurtlar Yönetim Kuruluna, Yurtlar Yönetim Kurulunun kararına itiraz ise Rektörlük Makamına yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler

Madde 23.

 1. Yurda getirilen, yurttan götürülen veya emanet deposuna teslim edilen eşya yurt yönetimince kontrol edilebilir. Yangın, su baskın vb. durumlarda zarara uğrayan özel eşyadan yurt yönetimi sorumlu tutulamaz.  Durum bir tutanakla saptanır.

 2. Öğrenci yurda verdiği hasar veya varsa yurt borcu karşılığını, ödeme günündeki maliyet üzerinden öder.

 3. Yurtta kalan öğrenci, yurt yönetiminden teslim aldığı ve kullandığı bütün eşya ve malzemeden sorumludur.

 4. Yurt yönetimi kendisine teslim edilmeyen öğrenciye ait para, eşya, vb. malzemeden sorumlu değildir.

 5. Yüksek Lisans Yurtlarında başvuru, kabul, ücret, yurtta kalma süresi, taahhütname ve uyulması gereken diğer koşul ve kurallar Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından iç yönerge ile belirlenir ve uygulanır.

 6. Yönetmeliğin uygulanmasında ve günün koşullarına göre gerçekleşen özel durumlarda uygulanacak değişiklikler Yurtlar İç Yönergesi ile Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlük Makam onayı ile uygulanır.

 7. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin” ilgili hükümleri uygulanır.

 

 Yürürlük

Madde 24- Mevcut Yurtlar Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmelik Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü yürütür.