Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

Kurallar ve Yönetmelikler

ODTÜ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik olarak bilgilenmelerini sağlamaktır.   (2) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yürütülen yan dal programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yürütülen yan dal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile yan dal programı uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin yan dal programlarını düzenleyen maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Ana dal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek ODTÜ'de kayıtlı oldukları lisans programını,  
b) Yan dal: Kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, bu lisans programına ek olarak ODTÜ'de kayıtlı oldukları yan dal programını,
c) İlgili fakülte kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fakülte Kurullarını,ç) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurullarını,
d) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite/ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,         
ğ) Yönetmelik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Yan dal programı

MADDE 5 – (1)  Yan dal programı öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal programından bağımsız bir programdır.  

(2) Bir yan dal programı, ilgili akademik birim tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. 
(3) Yan dal programı onsekiz krediden az olmamak kaydı ile en az altı dersten oluşur.
(4) Yan dal programı ile öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal programı arasında ortak veya eşdeğer dersler olabilir. 
(5) Yan dal programında, ana dal programı ile ortak veya eşdeğer olan dersler hariç olmak üzere toplam oniki krediden az olmamak kaydı ile en az dört ders alınması zorunludur.
(6) Yan dal programının uygulanması, müfredat değişiklikleri ve intibak konularında ana dal programlarında kullanılan esaslar geçerlidir.
(7) Ana dal programına ek olarak sadece bir çift ana dal ve eş zamanlı olarak çift ana dal programından farklı bir yan dal programı izlenebilir. 

Kontenjanlar

MADDE 6 – (1) Kontenjanlar, ilgili bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.
(2) Kontenjanlar akademik yıl bazında belirlenir. Başvurulara göre yarıyıllar arasında dağılımı düzenlenebilir.

Programa başvuru ve koşullar

MADDE 7 – (1)  Yan dal programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB tarafından ilan edilir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar ÖİDB'ye yapılır.
(3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal ve/veya yan dal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir. 
(4) Öğrencinin yan dal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında aldığı tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması, 
b) Öğrencinin ana dal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü yarıyılının ve en geç altıncı yarıyılının başında olması
c) İlgili bölümün önerisi ve yönetim kurulu kararıyla bu yönergede belirtilen başvuru koşullarına ek koşullar belirlenebilir ve ilanda yer alır.

(5) Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.
(6) Yaz Okulunda alınan dersler ve notları Yaz Okulunu izleyen Sonbahar yarıyılı başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

Ön değerlendirme

MADDE 8 – (1) Başvurular bu yönergedeki koşullar çerçevesinde ÖİDB tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.  Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme, programa kabul ve ders sayımı

MADDE 9 – (1) Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları ÖİDB tarafından ilgili fakülteye iletilir.

(2) Aynı yarıyılda yatay geçiş, çift ana dal ve/veya yan dal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal ve/veya yan dal programlarına yapmış oldukları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(3)Başvurular, başvurulan yan dal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında "kabul" ya da "ret" şeklinde sonuçlandırılır.
(4) Yan dal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ana dal ve/veya çift ana dal programında almış olduğu dersler yan dal programına sayılabilir.

Ders sayım işleminde;

a) intibak formu düzenlenir,
b) intibak formunda öğrencinin ana dal ve/veya çift ana dal programında almış olduğu veya muaf olduğu derslerden yan dal programına sayılacak olanlar belirtilir,
c) programa sayılan dersler öğrencinin yan dal programı not ortalaması hesaplamalarına katılır.

Başvuru sonuçlarının açıklanması

MADDE 10 – (1) Başvurulara ait ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları ÖİDB tarafından ilan edilir. 

Kayıt

MADDE 11 – (1) Öğrenciler kabul edildiği çift ana dal ya da yan dal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına göre sadece birine kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler yan dal programına kabul edildikleri ilk yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadırlar.
(3) Öğrencilerin ana dal ve yan dal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.
(4) Her iki program için alınan ortak derslere kayıt ve ders saydırma işlemleri hem ana dal hem de yan dal programları için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Önkoşul Dersleri MADDE 12 - (1) Yan dal programını izleyen öğrenciler programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak zorundadır. 

(2) Önkoşul dersleri daha önce ana dal programında alınmadı ise yan dal programında NI statüsünde alınır ve bu dersler yan dal not çizelgesinde yer alır. 

Ders yükü MADDE 13 - (1) Yan dal programına kayıtlı öğrencilerin ana dal ve yan dal programındaki azami ders yükü ve ders yükü artırma koşulları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre belirlenir. 

(2) Öğrencilerin bir yarıyılda ana dal ve çift ana dal programında kayıt yaptırabilecekleri toplam kredili ders sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Ana dal genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrenciler için ana dal programının azami ders yükünün dört fazlasıdır.b) Ana dal genel not ortalaması 2,00 – 2,49 arasında olan öğrenciler için ana dal programının azami ders yükünün üç fazlasıdır.          c) Ana dal ve yan dal programının ortak dersleri, ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.

Dersten çekilme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler.

a) Aynı yarıyıl içinde yan dal ve ana dal programlarından en çok birer dersten çekilme işlemi yapılabilir.b) Yan dal ve ana dal programının ortak bir dersinden çekilme işlemi her iki program için uygulanır. Ortak dersler tek bir ders olarak değerlendirilir.          c) Yan dal ve ana dal programlarında kayıtlı olunan kredili toplam ders sayısı üç dersin altına düşmesi durumunda dersten çekilme izni verilmez.

Başarı ve mezuniyet koşulları 

MADDE 15 – (1) Yan dal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre belirlenir.

(2) Yan dal programı öğrencileri sadece ana dal programında başarı sıralamasına alınır.
(3) Yan dal programını izleyen öğrencilere ana dal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda ana dal programlarına ait lisans diplomaları verilir. 
(4) Yan dal programını tamamlayan öğrenciye, ana dal programından mezuniyet hakkını elde etmeden yan dal programının sertifikası verilmez. 
(5) Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yan dal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla bir dönem süre tanınır. Bu süre, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. 
(6) Öğrenciler ek süre boyunca yan dal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, ana dal programına kayıt yaptırdıkları tarih göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek Lisans programına kayıt oldukları takdirde, ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yan dal programını veren fakülte yönetim kurulu yetkilidir.
(7) Yan dal programı nedeniyle, öğrencinin ana dal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. 
(8) Yan dal programı için ayrı karne ve ayrı not çizelgesi düzenlenir. Yan dal not çizelgesinde yan dal programının tüm dersleri yer alır. 
(9) İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not çizelgelerinde gösterilir. (10) Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans ve ön lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Programdan geçici veya sürekli ayrılma

MADDE 16 - (1)  Öğrenci yan dal programını kendi isteği ile bırakabilir.

(2)  Çift ana dal veya yan dal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift ana dal veya yan dal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
(3) Yan dal programındaki öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi "Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi" hükümlerine uygun koşulları sağlamadan yan dal programı izlediği bölümün ana dal programına yatay geçiş yapamaz.
(4)  Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yan dal programında da izinli sayılır.  Ancak ana dal programından mezun olan ve yan dal programına devam eden öğrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir. 
(5) Yan dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yan dal programı veren bölümün önerisi ve yan dal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir. 
(6)  Yan dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, yan dal programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını sağladıkları takdirde yeniden yan dal programlarına başvurabilir. 
(7)  Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal genel not ortalamasını 2.00'ın üzerine çıkarana kadar yan dal programından izinli sayılır.
(8)  Öğrenci yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yan dal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
(9) Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin yan  dal programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörlük MADDE 17 – (1) Yan dal programı olan bölüm başkanlıkları, öğretim elemanları arasından bir yan dal programı koordinatörü atar. 

(2) Koordinatörün işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yan dal programına kayıtlı olan öğrencilere akademik danışmanlık yapmak,         
b) Yan dal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öğrencilerin ana dal lisans programı akademik danışmanları ile iletişim ve işbirliğinde bulunmak.

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 18 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen yan dal programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından 12 Şubat 2013 tarihinde kabul edilmiştir ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 20 – (1)  Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.