Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Uygulama Usul ve Esaslar

Kurallar ve Yönetmelikler

Azami Süreler Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans Öğrencileri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Azami Süreler Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans Öğrencileri Hakkında ODTÜ Senatosu'nun 2547 Sayılı Kanun'un 44 (c) Maddesine Göre Belirlediği Uygulama Usul ve Esasları

ODTÜ Senatosu'nun 2547 sayılı Kanun'un 44 (c) maddesine göre azami eğitim öğretim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan lisans öğrencileri hakkında yapılacak işlemlere ilişkin uygulama esaslarının aşağıdaki şekilde kabul edilmesi uygun görülmüştür;

 • ODTÜ Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre 2021-2022 Güz dönemi sonunda azami sürelerinin 14. dönemini tamamlayıp mezun olamayan öğrencilere alıp başarısız oldukları (FD, FF, NA, U notu aldıkları) dersler için daha önce devam koşulunu sağlamadıkları veya hiç almamış oldukları dersler de dahil olmak üzere akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ayrı dönemde olmak üzere toplam iki ek sınav (her dönemde bir ek sınav) hakkı verilir.
 • Azami süre sonunda ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, azami öğrenim sürelerinin dolduğu dönemin bitiminde akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dilekçe ile kayıtlı oldukları akademik birimlere başvuru yaparlar.
 • Ek sınav hakkından yararlanmak için başvuru yapan ancak ilan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye telafi sınavı verilmez, sınavlara girmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılırlar.
 • Birinci ek sınav hakkını kullanmayan ya da başarısız olan öğrenciler, ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.
 • Birinci ek sınavda geçer not alan öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremezler.
 • Ek sınav alınan tüm dersler için nihai harf notu belirlenirken, dönem içinde alınan notlar hesaba katılmaz, dersin nihai harf notu ilgili dersi veren öğretim elemanı tarafından sadece ek sınavlarda alınan son not değerlendirilerek belirlenir.
 • Dersin ek sınavlar sonunda belirlenen nihai harf notu öğrencinin ek sınav kullandığı döneme işlenir.
 • Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan başarısız ders sayısı (hiç alınmamış dersler ile FD, FF, NA, U notu alınan dersler) altı veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Uygulamalı Dersler:

 • Uygulamalı dersler için ek sınav hakkı verilmez. Ek sınavlara girme hakkı olan öğrencilere uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış uygulamalı dersler için (tasarım dersleri, stüdyo dersleri, laboratuvar, staj uygulamaları, dönem projesi vb.) bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde azami öğrenim süresi bitimini sonrasında, dersin açıldığı ilk dönemde ilgili derse devam hakkı verilir. Uygulamalı derslerin nihai harf notu ilgili dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
 • Azami süre sonunda uygulamalı derse bir defaya mahsus devam haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, azami öğrenim sürelerinin dolduğu dönemin bitiminde akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dilekçe ile kayıtlı oldukları akademik birimlere başvuru yaparlar.
 • Uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edecek öğrenciler ODTÜ Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Ek Süre:

 • Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan başarısız ders sayısı iki ila beş olanlara üç dönem ek süre verilir ve kayıt hakkı tanınır.
 • Ek sınavları almadan mezuniyet için başarısız iki ila beş dersi kalanlara dört dönem ek süre verilir ve kayıt hakkı tanınır
 • Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve dönem kaydını yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.
 • Verilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla başarısız dersi kalanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 • Mezuniyet için bir adet başarısız dersi kalanlara sınırsız sınav hakkı tanınır.
 • Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gereken genel not ortalamasını sağlayamayanlara not ortalamalarını yükseltmek üzere daha önce aldıkları diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
 • Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrencilerin ilgili derse kayıtlı olmaları gerekir. Bu öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak, bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 • Sınırsız sınav hakkından yararlanacak olan öğrenciler için açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı girmeyenler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Genel İlkeler:

 • Birinci Ek sınav hakları azami öğrenim süresinin tamamlandığı 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi sonunda, ikinci ek sınav hakları ise 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi sonunda kullanılacaktır.
 • Bu süreçler sonunda mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrenciler mezun olup diploma almaya hak kazanır.
 • Azami eğitim öğretim süreleri sonunda mezun olamayan sınırsız sınav hakkı ve ek süre ile kayıt hakkı tanınan öğrencilerin kayıtlı oldukları programların müfredatlarında bir değişiklik olması, dersin adı veya içeriğinin değişmesi veya dersin ilgili dönemde açılmaması durumunda öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen derslere kayıt hakkını kullanabilirler.
 • Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan sınırsız sınav hakkı ve ek süre ile kayıt hakkı tanınan öğrenciler ODTÜ Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Bu esaslar Üniversite Senatosunun 29 Aralık 2021 tarih ve 2021/8 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup 2021-2022 akademik yılı güz dönemi sonu itibariyle uygulanacaktır.