Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

Kurallar ve Yönetmelikler

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunmasına, sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesine ve sağlık raporlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, her yıl belirlenen Sağlık Katkı Payını ödemeleri koşuluyla, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'na kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.
(2) Özel öğrenciler, uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler ve herhangi bir nedenle dönem izni almış öğrenciler bu kapsamın dışındadır.
 
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme) Yasası'nın 40'ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen
 
(a)Akademik Kurul: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik ve Fen Birimleri/ Sosyal Bilimler/ Yabancı Diller Okulu Akademik Kurullarını
(b)Kampus: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunu
(c) ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini
(ç) Sağlık Merkezi: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık Merkezini
(d) Yönetim Kurulu: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulunu
(e) Yönerge: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesini
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Sevk, Tedavi Giderleri, Raporlar
 
Sağlık Merkezi
MADDE 5 – (1) Öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili olarak başvuruda bulunacakları ilk yer Sağlık Merkezidir. Kapsam dahilindeki öğrencilerin olanaklar dahilinde Sağlık Merkezinde muayene, tetkik ve tedavileri yapılır. Sağlık Merkezi, gerekli gördüğü durumlarda öğrenciler için sağlık raporu düzenler.
(2) Öğrenciler Sağlık Merkezine başvurularında öğrenci kimlik kartlarını sunarlar. Henüz kimliğini almamış veya kaybetmiş olan öğrenciler, kimliklerini alıncaya kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nden alacakları "öğrenci belgesi" ile de Sağlık Merkezinin sunduğu hizmetlerden yararlanabilir.
(3) Sağlık Merkezi, Kampus toplum sağlığının korunması amacıyla, gerekli gördüğü tedbirleri alabilir, öğrencilere bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli ilaç ve aşılama işlemlerini ücretsiz yapabilir.
(4) Mediko hekimlerinin muayene sonrası yazacakları reçeteler eczanelerden öğrenci tarafından temin edilir.
 
KKTC sağlık kuruluşlarına sevk
MADDE 6 – (1) KKTC kamu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmayan veya KKTC'de geçerli herhangi bir sağlık sigortası bulunmayan öğrenciler, bedelini ödemek suretiyle KKTC Sağlık Bakanlığı'nın yükseköğretimdeki öğrencilere sunduğu Sağlık Sigortası kapsamına girmek zorundadır.  
(2) Öğrenciler, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda Sağlık Merkezi tarafından KKTC kamu sağlık kurumlarına sevk edilir.
(3) Acil durumlarda, öğrencilerin sevk edildikleri sağlık kurumuna nakli KKTC Sağlık Bakanlığınca sağlanan ambülansla yapılır.
(4) Öğrenciler, KKTC Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve sağlık merkezlerine doğrudan da başvurarak bu sigorta kapsamındaki sağlık hizmetlerinden yararlanabilir./div>
(5) Öğrencilerin KKTC sağlık kurum ve kuruluşlarında KKTC Sağlık Bakanlığınca Sağlık Sigortası kapsamı dışında addedilen ilaç, tetkik, tedavi ve hastane masrafları ilaç, tetkik, tedavi ve hastane masrafları hasta tarafindan karşılanır.
 
Kapsam dışı durumlar
MADDE 7 – (1) Evli öğrencilerin eş ve çocuklarına Sağlık Merkezi tarafından olanaklar ölçüsünde hizmet verilir, ancak reçete bedelleri ile bu kişilerin sağlık kuruluşlarına nakilleri Kampus bütçesinden karşılanmaz.
 
Öğrencilerin Sağlık Merkezinde muayene, tetkik ve tedavi amacıyla bulunduğunun belgelenmesi
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin isteği üzerine Sağlık Merkezi tarafından "öğrenci muayene belgesi" düzenlenir.
(2) Bu belge üzerinde öğrencinin hangi gün ve saatler arasında Sağlık Merkezinde muayene, tetkik ve tedavi gördüğü belirtilir.
(3) Bu belge durum bildirir rapor niteliğinde olup sağlık raporu yerine geçmez.
(4) Bu belgenin ilgili akademik birim veya öğretim elemanına iletilmesi halinde öğrenciyle ilgili olarak nasıl bir yol izleneceği, bu akademik birimin veya öğretim elemanının takdirindedir.
 
Raporların geçerliği
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen sağlık raporları geçerlidir:
a) Sağlık Merkezi tarafından düzenlenen raporlar
b) KKTC'de ilgili yasa ve tüzüklere uygun olarak alınan raporlar
c) TC Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşlarından alınan raporlar
d) KKTC ve TC dışındaki ülkelerin yetkili hastane ve sağlık kuruluşlarından alınan raporlar
(2) Sağlık Merkezi dışından alınan raporun Kampus akademik ve idari birimleri tarafından işleme konulabilmesi için, raporun bitiminden sonra en fazla beş işgünü içinde Sağlık Merkezine teslim edilmesi gerekir. Aksi takdirde alınan sağlık raporu ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.
(3) Sağlık Merkezi dışından alınan sağlık raporlarının devamsızlık için mazeret olarak kabul edilmesi ve bu nedenle girilemeyen sınavların telafisi için öğrencilerin söz konusu sağlık sorunları ile ilgili olarak daha önceden Sağlık Merkezine başvurmuş ve ileri tetkik ve tedavi için yönlendirilmiş olmaları gerekir. Acil durumlarda alınan sağlık raporları için Sağlık Merkezinin uygun görüşü ile bu koşul aranmaz.
 
Raporlar üzerinde yapılacak işlemler
MADDE 10 – (1) Sağlık Merkezi tarafından düzenlenen raporlar düzenleme tarihini takip eden iki işgünü içinde Sağlık Merkezi tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilir.
(2) Sağlık Merkezi, dışarıdan alınan rapor konusunda raporu verenlerden tetkik sonuçlarının asıllarını ve hekim epikrizini talep edebilir, öğrenciyi muayene ve tetkik için Sağlık Merkezine çağırabilir.
(3) Sağlık Merkezi, dışarıdan alınan raporun Sağlık Merkezine teslim edildiği tarihi veya talep edilen ek belgelerin Sağlık Merkezine ulaştığı tarihi takip eden iki işgünü içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletir.
(4) Öğrenci İşleri Müdürlüğü raporlarla ilgili bilgileri iki işgünü içinde ilgili akademik birimlere ve öğretim elemanlarına iletir.
(5) Sağlık Merkezi tarafından düzenlenen veya Madde 9'daki koşulu sağlayan sağlık raporlarının, devamsızlık ve girilemeyen sınavlar için mazeret olarak değerlendirilmesi hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:
a) İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri için YDO tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.
b) Diğer programların öğrencileri için sağlık raporu devamsızlık için mazeret olarak kabul edilir. Raporlu olunan süre içinde girilemeyen sınavların telafisinin nasıl gerçekleştirileceği ilgili öğretim elemanının takdirindedir.
(6) Yarıyıl sonu sınavı tarihinde geçerli raporu olan öğrenci için ilgili yönetmelik veya yönergede belirtilen (I) notu ile ilgili kurallar uygulanır.
(7) Yabancı Diller Okulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı verilmez.
Sağlık nedeni ile yarıyıl izni alınması
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin sağlık nedeni ile ilgili yarıyıl için izinli sayılması ilgili yönetmelik veya yönergede belirtilen kurallar çerçevesinde mümkündür.
(2) Sağlık nedeni ile yarıyıl izni almak isteyen öğrenci, başvuru dilekçesine eğitim döneminin en az 1/3'ünü kapsayan sağlık raporunu ekleyerek ilgili Akademik Kurul Başkanlığına sunar.
(3) Sağlık kuruluşlarından alınan raporların niteliğinde ve/veya istirahat sürelerinde belirsizlik olması durumunda ilgili Akademik Kurul Başkanlığı Sağlık Merkezinden görüş ister.
(4) Sağlık Merkezi, öğrencinin belirtilen sağlık sorunu nedeniyle Sağlık Merkezine başvurusunun bulunup bulunmadığı, başvurusu varsa tarihleri ve dönem izni hakkındaki görüşlerini ilgili Akademik Kurul Başkanlığına iletir.
(5) Yarıyıl izni konusunda takdir ilgili yönetmelik veya yönerge çerçevesinde ilgili Akademik Kurula aittir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) ODTÜ Senatosu'nun 7 Ekim 2008 tarih ve 2008/12-2 sayılı kararı ile kabul edilen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge ODTÜ Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. (Yönerge 25.06.2013 tarihinde ODTÜ Senatosu tarafından onaylanmıştır).
 
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü yürütür.