Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Özel Öğrenci Yönergesi

Kurallar ve Yönetmelikler

ODTÜ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge Orta Doğu Teknik Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili hükümleri kapsar.
 
Tanım
MADDE 3 - (1) Özel öğrenciler, ODTÜ’nün normal eğitim öğretim programlarından birine kayıt olmadan, kendilerine sınırlı sayıda derse katılma izni verilen öğrencilerdir.
 
Başvuru ve kayıt
MADDE 4 - (1) Özel öğrenci başvuru koşulları, gerekli belgeler, kayıt işlemleri vb. bilgiler ÖİDB internet sitesinde duyurulur.
(2) Özel öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(3) Özel öğrencilerin derslere kabulü için dersi veren öğretim üyesi onayı ile ayrıca aşağıda belirtilen akademik birimlerin onayı gerekir.
a) Lisans derslerinde ilgili bölüm başkanlığının onayı
b) Lisansüstü derslerde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı
(4)  Derslere kabul edilen öğrenciler kayıt belgeleri ile birlikte ÖİDB’ye başvurur, derslere kayıt işlemi ÖİDB tarafından yapılır.
 
Özel öğrenci koşulları
MADDE 5 - (1) Özel öğrenci statüsünde toplamda en fazla dört yarıyıl ders alınabilir.
(2) Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla iki ders, toplamda ise kredili en fazla dört ders alabilir.
(3) Özel öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.
(4) Özel öğrenciler Üniversitenin yönetmelik ve uygulama esaslarında belirtilen kurallara uymak zorundadır.
(5) Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen haklardan yararlanır.
(6) Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılmaz.
(7) Özel öğrencilere diploma verilmez. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.
 
Kuzey Kıbrıs Kampusu
MADDE 6 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen programlara uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
 
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu yönerge Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı 26.3.2013 tarihinde yürürlüğe girer
 
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu yönerge Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.