Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Kurallar ve Yönetmelikler

ODTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasına ve bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyılı, doktora programı için on iki yarıyılı ve lisans sonrası doktora programı için on dört yarıyılı,

ç) DYS: Doktora yeterlik sınavını,

d) LPK: Lisansüstü Program Komitesi,

e) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,

f) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examination” sınavını,

g) İntihal: Başkalarının düşüncelerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan alıp kullanmak ve kendi görüşü ve eseri gibi sunmayı,

ğ) KLPK: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Lisansüstü Programları Kurulunu,

h) İYS: ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavını,

ı) Lisansüstü programı: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,

j) ÖİM: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

k) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarını,

l) Öğretim üyesi: Üniversite kadrosunda tam zamanlı olarak görev yapan yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,

m) Program süresi: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için dört yarıyılı, doktora programı için sekiz yarıyılı, lisans sonrası doktora programı için on yarıyılı,

n) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ö) TİK: Doktora tez izleme komitesini,

p) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programı,

r) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

s) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

t) Üniversite Yönetim Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

u) YDYO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil yeterliliği

MADDE 5 – (1) ODTÜ’nün lisansüstü programlarında eğitim öğretim dili İngilizcedir. Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. İngilizce dil yeterliği İYS ile tespit edilir. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir.

(3) Ana veya resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup en az son üç yılda İngilizce eğitim veren bir orta veya yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan programa başvuru yaptıkları tarihten itibaren son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl Üniversitede lisansüstü programlarda öğrenci olanların, başvuru yaptıkları LPK’nın belirlediği İYS puanını sağlamış olmaları koşuluyla, İngilizce yeterliklerini yeniden belgelemeleri istenmez.

(5) İYS ve Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren iki yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Eğitim öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri ile azami süreleri bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın süresine ve azami eğitim öğretim süresine dahil değildir.

(3) KLPK tarafından izinli sayılan yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim öğretim süresine dahil değildir.

(4) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.

(5) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.

(6) Öğrenciler, ilgili lisansüstü programın mezuniyet için gerekli koşulları sağlaması durumunda program süresinden önce mezun olabilir.

Eğitim öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere, her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ÖİM koordinasyonunda ilgili LPK tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili LPK tarafından belirlenerek KLPK tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ilgili LPK tarafından yapılır.

Lisansüstü program

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans sonrası doktora programlarını kapsar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(3) Bir lisansüstü program ilgili LPK tarafından hazırlanır, KLPK'nın önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(5) Bir lisansüstü programın adına ilişkin değişiklik ilgili LPK tarafından hazırlanır, KLPK'nın önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yapılır.

(6) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve programa kayıtlı öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili LPK tarafından hazırlanır, KLPK tarafından karara bağlanır.

Yurt içi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü program

MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve ODTÜ kampüsleri arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. Özel öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvuru ve kabulü, Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) LPK’lar, her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için İYS, ALES ve benzeri başvuru koşullarını KLPK'ya önerir. Bu öneriler, KLPK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgili lisansüstü programın resmi internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili lisansüstü program komitesine yapılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili LPK tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara başvuru yapan ve programa kabul edilen adayların kayıtları yapılmaz ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile lisans sonrası doktora programlarına lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Doktora programlarına tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir.

(7) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla, LPK’nın ilan ettiği ALES puanını elde etmiş olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı getirme şartı LPK tarafından belirlenir

(8) ODTÜ’nün herhangi bir lisansüstü programından ayrıldıktan veya mezun olduktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları LPK’nın ilan ettiği ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(9) Adaylar ALES puanı yerine ilgili LPK tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı; ilgili LPK tarafından eşdeğer uluslararası puan koşulunun ilan edilmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.

(10) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, sınavın açıklandığı tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(11) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra ilgili LPK tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

(12) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için %50’den az olmamak koşulu ile ALES veya eşdeğeri olarak kabul edilen sınav puanının ağırlığı ile bilimsel değerlendirmenin, İYS ve eşdeğeri olarak kabul edilen uluslararası sınav puanının, genel not ortalamasının (lisans ve/veya yüksek lisans),  referans ve niyet mektubunun ve benzeri koşulların ağırlıkları, ilgili LPK tarafından belirlenir.

(13) Öğrencilerin kabulü, LPK’nın önerisi üzerine KLPK tarafından karara bağlanır ve başvuru sonuçları ilgili LPK tarafından açıklanır.

(14) T.C. uyruklular dışındaki adaylar ile yurtdışında ikamet eden T.C. uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar, Yönetmeliğin 5. Maddesi'nde tanımlanan İngilizce yeterlik koşulları aynı kalmak kaydıyla, ilgili LPK'nın önerisi ile KLPK tarafından belirlenir.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ile imzalanmış bir protokole bağlı olarak lisansüstü öğreniminin bir bölümünü Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürüten diğer üniversite öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Kampusunda diploma derecesine yönelik olmayan bir programa kayıt yaptırırlar. Bu öğrenciler için, Kuzey Kıbrıs Kampusu lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin diploma dışındaki hak ve yükümlülükleri geçerlidir. Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 14 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasındaki geçişler KLPK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından birinci öğretim yüksek lisans programlarına geçiş yapılamaz.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Bilimsel hazırlık, bilimsel hazırlık öğrencilerine akademik eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine KLPK tarafından belirlenen derslerden oluşan bilimsel hazırlık programı uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere, ilgili LPK’nın önerisi üzerine KLPK tarafından en çok iki yarıyıllık bilimsel hazırlık programı önerilebilir. Bu önerinin öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve Bilimsel Hazırlık Formunda öğrencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık derslerinin belirtilmesi zorunludur. Bilimsel hazırlık süresi içerisinde Bilimsel Hazırlık Formundaki bilimsel hazırlık derslerinde değişiklik yapılamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz okulu bu süreye dahil değildir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, ilgili programın program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on sekiz krediyi geçemez.

(6) Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur ve ilgili yüksek lisans programının ders yüküne sayılmaz.

b) Doktora bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur ve ilgili doktora programının ders yüküne sayılmaz.

c) Bilimsel hazırlık programında, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili LPK’nın önerisi ve KLPK'nın kararı ile NI statüsünde lisansüstü dersler alınabilir.

(7) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en az CC notu, lisansüstü derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.

(8) Yarıyıl izinleri dışında bilimsel hazırlık süresi uzatılamaz ve süre sonunda başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Programa ilk kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİM tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(7) Eksik belge ile başvuran adaylara "Koşullu Kabul" verilebilir. "Koşullu Kabul" statüsündeki öğrenciler ilgili eksiklikleri ders ekleme bırakma süresinin sonuna kadar tamamlamaları koşuluyla lisansüstü programa kayıtlarını yaptırabilirler. Bu tarihe kadar koşulları sağlayamayanlar "Koşullu Kabul" statüsünde bir dönem Özel Öğrenci olarak ders alabilirler. Bu kapsamda alınan derslerden en fazla üçü lisansüstü programa saydırılabilir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili LPK’nn önerisi üzerine KLPK tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir. Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.

(4) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(5) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili LPK tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(6) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(7) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

(8) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler ilgili KLPK tarafından yapılır.

Lisansüstü programlarda ders sayımı

MADDE 18 - (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili LPK’nın önerisi üzerine KLPK tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Ders sayımı ile muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü programın ders yükünün %50’sini geçemez.

(4) NI statüsünde alınan dersler hariç olmak üzere, daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin esaslar ve ilkeler KLPK tarafından belirlenir.

Program dışı dersler

MADDE 19 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir. Program dışı derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu dersler NI statüsünde alınır.

b) NI statüsünde alınan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra değiştirilmez.

c) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program ya da programlara saydırılmaz.

ç) Bilimsel hazırlık programında NI statüsünde alınması gereken dersler hariç olmak üzere NI statüsünde alınmayan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra NI olarak değiştirilmez.

d) NI statüsünde alınan ders ancak aynı statüde tekrarlanabilir.

e) NI statüsünde alınan dersler, not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.

f) NI statüsünde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 20 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak, lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek danışmanından etkileşimli yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Program süresi veya azami süresi içinde kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili LPK’ya en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİM tarafından yenilenir.

(6) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak, bu öğrencilerin en geç etkileşimli kayıtların sonuna kadar bir dilekçe ile ÖİM’ye başvurmaları gerekir.

(7) Kayıtsız geçirilen yarıyıllar program süresi ve azami eğitim öğretim süresine dahildir. 

Dersten çekilme

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumlarının varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(4) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir.

(5) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gözetilir.

(6) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum ve benzeri en az bir yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde tarih, gün ve saatleri, ilgili LPK’nın görüşü alınarak ÖİM tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili LPK’nın gerekçeli önerisi üzerine ÖİM tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(7) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından geçerli görülenlere telafi imkânı verilir.

(8) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 23 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir:

a)

Harf Notu Katsayı Puan
AA 4.00 90-l00
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
DC 1.50 65-69
DD 1.00 60-64
FD 0.50 50-59
FF 0.00 0-49
NA 0.00 *

Harf Notu Statü

S Başarılı

P Gelişmekte

U Başarısız

EX Muaf

I Eksik

b) NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:

1) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek.

2) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

4) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (başarılı) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (başarısız) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. P (gelişmekte) notu, kredisiz dersleri ve/veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir. Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği LPK’nın önerisi üzerine ve KLPK'nın kararı ile gerçekleştirilir.

d) Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 24 – (1) Yarıyıl sonu ders notları ilgili öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.

(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili internet adresinde açıklanır.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde LPK’nın onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemlerinin dersin verildiği LPK’nın önerisi ve KLPK'nın kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CC, doktora programlarında ise en az CB notu alınmış olması gerekir.

b) Lisansüstü programlarda kredisiz bir derste başarılı olmak için S notu alınmış olması gerekir.

c) Başarısız olunan derslerin tekrarlanması gerekir.

ç) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/ alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler alınabilir.

d) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.


İlişik Kesilmesi

MADDE 27 – (1) Bilimsel hazırlık programı süresi sonunda başarısız olan öğrencilerin,

(2) LPK tarafından belirlenen ders yükünü, tezli yüksek lisans ve doktora programında dört yarıyılda, tezsiz yüksek lisans programlarda üç yarıyılda, lisans sonrası doktora programında altı yarıyılda tamamlayamayan ve/veya programların ders alma süresi sonunda genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrencilerin,

(3) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili derslerden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez U notu alan öğrencilerin,

(4) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

(5) Doktora yeterlik sınavı jürisi tarafından belirlenen ve NI statüsünde alınan dersleri en az BB notu ile azami süre sonuna kadar başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin,

(6) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

(7) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

(8) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından reddedilen öğrencilerin,

(9) Tez savunmasında başarılı olan ve tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde veya KLPK tarafından verilen ek süre sonunda (azami bir ay) KLPK Başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerden azami süresi dolan öğrencilerin,

(10) Programı azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.

b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyıl Üniversitede geçirilmelidir.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;

a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten, maddi hata düzeltmesi yapıldıktan ve/veya I notu tamamlandıktan sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği,

c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu,

tarihtir.

İntihal

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için,

a) İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik endeksini gösteren raporun tez danışmanı tarafından alınması,

b) Tezdeki benzerlik oranının KLPK'nın belirlediği azami benzerlik endeksinin altında olması,

c) Tez danışmanı tarafından onaylanmış raporun tezle birlikte ilgili jüri üyelerine dağıtılması,

gerekir.

(2) Tez çalışması tamamlandıktan sonra,

a) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin son haline ilişkin intihal raporunun danışman tarafından alınması ve onaylanması,

b) Tezin ciltli kopyaları ile birlikte ilgili LPK’ya sunulması,

c) İlgili LPK’nın onayıyla KLPK Başkanlığına onay için sunulması,

gerekir.

(3) İntihal tespit edilen tezlerde öğrenci hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları adı altında iki farklı şekilde yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, dört yarıyıldır. Programın azami süresi altı yarıyıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamamlanması için azami süre dört yarıyıldır.

(3) Tezli yüksek lisans tez savunmasında, tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan öğrenciye, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmasını tamamlaması için en fazla üç ay ek süre verilebilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, bir adet seminer dersi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından ve en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok iki tanesi programın ders yüküne sayılabilir.

(4) LPK’nın önerisi ve KLPK'nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders alınabilir.

(5) Dört yarıyıl sonunda LPK tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve seminer dersini) başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez danışmanı

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında, LPK her öğrenci için bir tez danışmanını ve öğrencinin danışmanı ile belirlediği tez konusunu en geç birinci yarıyılın sonuna kadar KLPK Başkanlığına önerir. Tez danışmanı ve tez konusu KLPK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili KPK’nın önerisi ve LPK kararıyla atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanma ve değiştirilme koşulları KLPK tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları gerekir. Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı üç defa U notu alan öğrenci başarısız kabul edilir ve programla ilişiği kesilir.

(4) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği sonuçları ODTÜ tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde İngilizce olarak yazmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezini tamamlayan öğrenci tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman teze ilişkin intihal kontrolünü yapıp raporunu hazırlar. İntihal raporu, tezin ciltlenmemiş bir kopyası ve tez jürisi atama formu LPK’nın onayıyla KLPK Başkanlığına jüri tarihinden bir ay önce iletilir.

b) Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.

c) Tez jürisi, ilgili Lisansüstü Program Komitesinin önerisi ve KLPK kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinden danışman dışında en az biri, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kadrolu (ziyaretçi dâhil) tam zamanlı öğretim üyeleri dışında bir öğretim üyesi olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda eş danışman jüri üyesi olamaz.

ç) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. İngilizce olarak yapılması zorunlu olan tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

d) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili lisansüstü programın resmi internet adresinde duyurulur.

(5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, LPK tarafından en geç üç gün içinde KLPK Başkanlığına tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(6) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(7) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden ilgili enstitü tarafından uygun bulunan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde KLPK Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili LPK’nın önerisi ve KLPK'nın onayı ile teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

(8) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak formu ÖİM’ye iletilen öğrenci, yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(9) Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi halinde ve ilgili LPK’nın birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programının olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.  Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, iki yarıyıldır. Programın azami süresi üç yarıyıldır.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden ve en az 90 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi programın ders yüküne sayılabilir. Ayrıca LPK’nın önerisi ve KLPK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçilebilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında program dışı derslerin alınması İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yönergesi ile düzenlenir.

(3) Üç yarıyıl sonunda LPK tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve proje dersini) başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerini en az 3,00 genel not ortalaması ile en çok üç yarıyılda başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında danışman atanması

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında LPK her öğrenci için bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılda ders seçimi  ile onayı ve dönem projesine kayıt olduğu yarıyılda dönem projesinin yürütülmesi için danışman olarak belirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar 

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme.

b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama.

c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirme ve uygulama.

 Doktora programında süre

MADDE 39 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, sekiz yarıyıldır. Programın azami süresi on iki yarıyıldır. Lisans sonrası doktora programının süresi on yarıyıl olup azami süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamamlanması için azami süre dört yarıyıldır.

(3) Lisans sonrası doktora programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamamlanması için azami süre altı yarıyıldır.

(4) Doktora programlarında tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan öğrencilere, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için en fazla altı ay ek süre verilebilir.

Doktora programında ders yükü ve başarı

MADDE 40 – (1) Doktora programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, bir adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından ve en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisans sonrası doktora programı; toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet kredili ders, bir adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından ve en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Doktora programlarında alınan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) LPK’nın önerisi ve KLPK'nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden doktora programları için en fazla iki, lisans sonrası doktora programları için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Doktora programında dört yarıyıl sonunda, lisans sonrası doktora programında altı yarıyıl sonunda LPK tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve seminer dersini) başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler DYS’ye giremez ve kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Doktora tez danışmanı

MADDE 41 – (1) Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili LPK’nin önerisi ve KLPK kararıyla atanır.

(2) Tez danışmanı Üniversite’nin öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili LPK’nın önerisi ve KLPK kararıyla atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(5) Doktora tezi yönetebilmek için en az bir yüksek lisans tezinin yönetilmiş ve başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) DYS öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) DYS’ye girebilmek için öğrencinin derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının ez az 3.00 olması gerekir.

(3) Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(4) DYS, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. DYS’ye girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan bir ay önce LPK tarafından KLPK Başkanlığına bildirilir.

(5) Doktora programı öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans sonrası doktora programı öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(6) DYS, LPK tarafından önerilen ve KLPK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

(7) DYS, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. DYS’nin tümü İngilizce olarak yapılır.

(8) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı kriterleri ve notların hesaplanması Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Doktora Yeterlik Komitesinin onayı ile LPK tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde KLPK Başkanlığına tutanakla bildirilir.

(9) DYS jürisi, DYS’yi başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile en fazla iki ders almasını isteyebilir. İlgili Doktora Yeterlik Komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ilgili LPK ilgili aracılığıyla KLPK Başkanlığına iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden en az BB notu almak zorundadır. Bu dersler NI statüsünde alınır ve genel not ortalamasına katılmaz. Bu dersleri azami sürenin sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde savunamaz ve programla ilişiği kesilir.

(10) DYS’de başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(11) DYS’nin herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) DYS’de başarılı olan öğrenci için ilgili LPK’nın önerisi ve KLPK'nın onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde Doktora Tez İzleme Komitesi atanır.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka lisansüstü program içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, LPK’nın önerisi ve KLPK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci

MADDE 44 – (1) DYS’yi başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü ve İngilizce olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, LPK tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (S) veya başarısız (U) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları gerekir. Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği sonuçları ODTÜ tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde İngilizce olarak yazmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezini tamamlayan öğrenci tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman teze ilişkin intihal kontrolünü yapıp raporunu hazırlar. İntihal raporu, tezin ciltlenmemiş bir kopyası ve tez jürisi atama formu, LPK’nin onayıyla KLPK Başkanlığına iletilir.

b) Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.

c) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili LPK’nın önerisi ve KLPK onayı ile atanır. Jüri üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

ç) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. İngilizce olarak yapılması zorunlu olan tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

d) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili lisansüstü programın resmi internet adresinde duyurulur.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, LPK tarafından en geç üç gün içinde KLPK Başkanlığına tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından en fazla altı ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden KLPK Başkanlığı tarafından uygun bulunan doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını,  intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde KLPK Başkanlığına teslim etmek zorundadır. KLPK öğrencinin talebi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

(7) Tezi KLPK Başkanı tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak formu ÖİM’ye iletilen öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(8) Kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezi jüri tarafından reddedilen lisans sonrası doktora programı öğrencisine, talep etmesi halinde ve ilgili LPK’nın birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programının olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diploma ve Belgeler, Akademik Danışman, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler, İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Diploma ve belgeler

MADDE 46 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Tezli yüksek lisans diploması: Tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.

c) Doktora diploması: Doktora veya lisans sonrası doktora programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Diplomalar ODTÜ Rektörü, Kampus Yönetim Kurulu Başkanı ve ilgili Lisansüstü Program Koordinatörü.

b) Geçici mezuniyet belgesi, KLPK Başkanı, ilgili Lisansüstü Program Koordinatörü ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü yetkilisi;

c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü yektilisi.

(3) Diploma ve belgelerde lisansüstü program belirtilir.

(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Akademik danışman

MADDE 47 – (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyılından itibaren üniversite öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar. Tez danışmanı atandıktan sonra, tez danışmanı aynı zamanda akademik danışman görevini üstlenir.

(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

Disiplin

MADDE 48 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Üniversite Senatosu tarafından onaylanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Burs

MADDE 49 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 50 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 51 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 52 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, KLPK kararıyla en fazla iki yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, KLPK tarafından uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili LPK’ya en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. LPK izin talebini öğrencinin akademik/tez danışmanının ve LPK’nın görüşleriyle birlikte KLPK'ya iletir. Beklenmedik durumlar dışında ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) KLPK kararı ÖİM’ye iletilir ve ÖİM tarafından işleme alınarak öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(4) İzin süresi biten öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili LPK’ya başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin akademik/tez danışmanı, LPK ve KLPK Başkanlığı tarafından değerlendirilerek ÖİM’ye iletilir. Öğrenci akademik takvimde ilan edilen tarihlerde kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme

MADDE 53 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili LPK tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Tebligat

MADDE 54 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmeliğin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen lisansüstü programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 08/02/2014 tarihli ve 28907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş süreler 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren geçerlidir.

(2) 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında tez sınav jürisinde tezi reddedilen, ek süre alan ve/veya ek süre alıp ek süre sonunda tezi jüri tarafından reddedilen yüksek lisans öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere iki yarıyıl, doktora öğrencilerine dört yarıyıl ek süre verilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan lisans derecesiyle doktora programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili LPK’nın ilan ettiği ALES puanını elde etmiş olmaları gerekir kuralı 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başvurularından itibaren geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.