Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Disiplin Yönergesi

Kurallar ve Yönetmelikler

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Disiplin Yönergesi 
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönerge ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda eğitim gören tüm öğrencileri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme) Yasası’nın 40’ıncı maddesi tahtında verilen yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Öğrenci: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören kişileri,
b) Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak bildirilmesini,
c) Uyarma: Öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususunda yazılı olarak ikaz edilmesini,
ç) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer alan kampuslar, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesini,
e) Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini,
f) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesini,
g) Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini, ifade eder.
 
İkinci Bölüm
Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları
 
Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 4 – (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,
b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak,
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
 
Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek,
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
c) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
ç) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.
 
Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek veya satışını yapmak,
f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek.
 
Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
f) Seminer, ödev, tez ve yayınlarında; ders kapsamında sunulan ve/veya teslim edilen her türlü malzemede intihal yapmak,
g) Evrakta sahtecilik yapmak.
 
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak,
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek,
c) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,
ç) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
d) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak
e) Yükseköğretim kurumlarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasasına ve Fasıl 154 Ceza Yasasına aykırı olarak, ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak,
f) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.
 
Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,
c) Yükseköğretim kurumlarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasasına ve Fasıl 154 Ceza Yasasına aykırı olarak, ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
 
Öngörülmemiş disiplin suçları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer
eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Disiplin suçunun tekerrürü
 
MADDE 11 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
(2) Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez.
 
Üçüncü Bölüm
Disiplin Soruşturması
 
Soruşturma açmaya yetkili amirler
MADDE 12 – (1) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda disiplin soruşturması açmaya Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı veya Danışmanı yetkilidir.
(2) Soruşturma açmaya yetkili amir, soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilir.
 
Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı
MADDE 13 – (1) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip derhal başlanır. Soruşturma, onay tarihinden itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi
halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini uzatabilir.
(2) Bu Yönergede sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlendiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, sonuçları itibariyle devamsızlık arz eden fiillerde ise suçu doğuran fiilin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir.
 
Soruşturmanın yapılış şekli
MADDE 14 – (1) Soruşturmanın gizliliği esastır.
(2) Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir.
(3) Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler.
(4) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir.
(5) Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.
(6) Soruşturmacılar, zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler.
 
Savunma hakkı
MADDE 15 – (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen
gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir. 
(2) Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek
sorular yöneltebilir.
(3) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında
gerekli kararın verileceği belirtilir.
(4) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir.
(5) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür.
 
Soruşturma raporu
MADDE 16 – (1) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.
Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.
 
Ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının bir arada yürütülmesi
MADDE 17 – (1) Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
 
Soruşturmanın sonuçlandırılması
MADDE 18 – (1) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası vermeye Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı veya Danışmanı yetkilidir.
(2) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, Öğrenci Disiplin Kurulunca verilir.
(3) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Disiplin Kurulu, Kampus Yönetim Kurulu Başkanı (Kampus Rektörü), Kampus Rektör Yardımcıları ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Akademik Kurul Başkanı, Sosyal Bilimler Akademik Kurul Başkanı ve Yabancı Diller Okulu Akademik Kurul Başkanı’ndan teşekkül eder. Öğrenci Disiplin Kurulu’nun Başkanı Kampus Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
(4) Soruşturma dosyasını inceleyen soruşturma açmaya yetkili amir veya Öğrenci Disiplin Kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya Öğrenci
Disiplin Kurulu’nun bir üyesinden isteyebilir.
 
Disiplin Kurulu’nun çalışma usulü
MADDE 19 – (1) Öğrenci Disiplin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
(2) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.
(3) Öğrenci Disiplin Kurulu’nun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
 
Raportörlük ve görüşme usulü
MADDE 20 – (1) Öğrenci Disiplin Kurulu’nda raportörlük görevi, başkan veya başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde
tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.
(2) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları ve/veya hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciyi ve tanıklarını da dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
 
Oylama ve karar
MADDE 21 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya Öğrenci Disiplin Kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini göstermek kaydıyla başka bir disiplin cezası
da verebilir.
(2) Öğrenci Disiplin Kurulu’nda kararlar kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Soruşturmacı Öğrenci Disiplin Kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.
 
Karar süresi
MADDE 22 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.
(2) Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal Öğrenci Disiplin Kurulu’na havale edilir. Öğrenci Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.
 
Disiplin cezası verilirken dikkat edilecek hususlar
MADDE 23 – (1) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amir ile Öğrenci Disiplin Kurulu bu cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.
 
Dördüncü Bölüm
Uygulama ve İtiraz
 
Cezaların bildirilmesi
MADDE 24 – (1) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından;
  • Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
  • Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna,
  • Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün
yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir.
 
Disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 25 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar.
 
Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları
MADDE 26 – (1) Disiplin amiri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde itiraz edilebilir.
(2) Disiplin amiri tarafından verilen cezalara itiraz mercii Öğrenci Disiplin Kurulu’dur. Öğrenci Disiplin Kurulu itirazı, itirazın yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar. Öğrenci Disiplin Kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Ret halinde, nihai kararı Öğrenci Disiplin Kurulu verir.
Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara itiraz mercii ODTÜ Yönetim Kurulu’dur. Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı ilgili dosyayı on beş gün içinde ODTÜ Yönetim Kurulu’nda karara bağlanmak üzere ODTÜ Rektörlüğü’ne gönderir. ODTÜ Yönetim Kurulu, dosyanın alınmasından itibaren on beş gün içinde itirazı kesin olarak karara bağlar. ODTÜ Yönetim Kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Ret halinde, Öğrenci Disiplin Kurulu ret gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.
(3) Bu Yönergeye göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da yargı yoluna başvurulabilir. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.
 
Beşinci Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 27 – (1) Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.
(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
 
Dosya teslimi
MADDE 28 – (1) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.
 
Yazışma şekli
MADDE 29 – (1) Kişilerle olan yazışmalarda 27. ve 28. maddelerdeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, yazışmalar kişiye elden verilmek sureti ile yapılır. İmzalamaktan imtina etmesi halinde tebliğ eden kişi yazıyı tebliğ ettiğine dair evrakın altına adını ve soyadını yazarak imzasını koyar.
(2) Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır.
 
Devam eden disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında bu Yönerge hükümleri uygulanır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) ODTÜ Senatosunu’nun 12 Şubat 2013 tarih ve 2013/1-9 sayılı kararı ile yürürlüğe giren ve 24 Aralık 2013 tarih ve 2013/6-7 sayılı kararıyla maddelerinde değişiklik yapılan ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampusu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönerge ODTÜ Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönerge hükümlerini ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. Bu Yönergenin yürütülmesi ve uygulanması hususlarında KKTC Mahkemeleri nezdinde muhatap ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu özel tüzel kişiliğidir