Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Lisans Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi

Kurallar ve Yönetmelikler

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu mühendislik lisans programınlarına başvurarak Lisans Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilen öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri ile Lisans Bilimsel Hazırlık Programı eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Lisans Bilimsel Hazırlık Programı için kabul ve kayıt işlemleri ile Bilimsel Hazırlık Programı eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
b) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu
c) TİB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Temel İngilizce Bölümünü
ç) Üniversite/ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu
e) YDO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Yabancı Diller Okulunu,
f) Yönerge: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Lisans Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesini,
g) Bilimsel Hazırlık Programı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Lisans Bilimsel Hazırlık Programını
ğ) MFAK: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik ve Fen Bilimleri Akademik Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı
MADDE 5 - (1) Bilimsel Hazırlık Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik Programlarına başvuracak T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olmayan aday öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında temel bilgilerinini güçlendirmeye yönelik, yarıyıl sonu sınav süreleri de dahil olmak üzere en az 16 haftalık bir programdır.
(2) Bilimsel Hazırlık Programında verilecek dersler Mühendislik ve Fen Bilimleri Akademik Kurulu’nun önerisiyle Kampus Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Eğitim Öğretim Dili
MADDE 6 - (1) Bilimsel Hazırlık Programında eğitim öğretim dili İngilizcedir.
(2) Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilen öğrencilerin kayıtları İngilize yeterlikleri belgelendikten sonra yapılır.
(3) Öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

Eğitim Öğretim Süresi
MADDE 7 - (1) Bilimsel Hazırlık Programı süresi bir akademik yarıyıldır.
(2) Öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programında geçirdikleri süre kabul edildiği lisans programı için 2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinde belirtilen sürelere dahil değildir.

Bilimsel Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
MADDE 8 - (1) Bilimsel Hazırlık Programına başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerinin yarıyıl kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ODTÜ KKK resmi internet sayfasında ilan edildiği şekilde yapılır.
(3) İlan edilen kayıt gereklerini yerine getirmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Devam Durumu
MADDE 9 - (1) Bilimsel Hazırlık Programında derslere devam zorunludur.
(2) Öğrenciler derslere %80’den az olmamak üzere Mühendislik ve Fen Bilimleri Akademik Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür.
(3) İlan edilen devamsızlık koşulunu sağlayamayan öğrenciler programa devam hakkını kaybeder.

Başarı ve Değerlendirme
MADDE 10 - (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir. Harf notlarının belirlenmesi ile ilgili olarak ODTÜ Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık programında dersten çekilme işlemi yapılamaz.
(2)  Yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili yarıyılda FF, FD, NA veya U notu olmayan öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programında başarılı sayılır ve lisans programlarına kayıtları yapılır.

Program Tekrarı
MADDE 11 - (1) Bilimsel Hazırlık Programında FF, FD, NA, U harf notu alınan dersleri tekrarlanması gerekir. Bu durumdaki öğrencilere 1 dönem ek süre verilir. İkinci  yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00 nin altında olan veya FF, FD, NA veya U notu olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışmanlık
MADDE 12 - (1) Bilimsel Hazırlık Programı için MFAK tarafından tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri arasından danışmanlar belirlenir.
(2) Bilimsel Hazırlık Danışmanlarının işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

  1. Öğrenci ile yüz yüze görüşerek etkileşimli kaydı için onay verir.
  2. Öğrencinin alacağı derslerle ve Bilimsel Hazırlık Programının kural ve koşullarıyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir.
  3. Öğrenciyi dönem boyunca takip eder, gerekli değerlendirmeleri yapar ve gerekli gördükçe öğrenciyle toplantı gerçekleştirir.

İzin
MADDE 13 - (1) Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri izin başvurusu yaparak öğrenimlerine ara veremezler.

Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler
MADDE 14 - (1) Katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt Sildirme
MADDE 15 - (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşeri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak kayıtlarını sildirebilirler.

Sertifika ve Belgeler
MADDE 16 - (1) Bilimsel Hazırlık Programına devam eden öğrenciler için diploma ya da sertifika düzenlenmez. Öğrencilerin derslerdeki başarı durumunu belgelemek için Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Not Çizelgesi düzenlenir.

Yönergede Yer Almayan Hususlar
MADDE 17 - (1) Bu Yönergede yer almayan hususlar ODTÜ Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği, ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.

Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.