Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi 

Kurallar ve Yönetmelikler

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi 
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir.
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) özgörevi çerçevesinde öğrencilerine sunduğu akademik, sosyal ve kültürel olanakların geliştirilmesine yardımcı olmak,
b) Kampus yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurularak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmesini ve öğrencilerin eğitim öğretim konusundaki kararlara katılmasını sağlamak,
c) Öğrencilerinin toplumsal sorumluluğa sahip, demokratik yönetim ilkelerini özümseyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
ç) Kampus Öğrenci Temsilcileri Konseyi’nin (ÖTK) kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemek.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Yönergede belirtilen esaslar birinci öğretim lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar.
(2) Öğrenci Kültür ve Spor Toplulukları etkinlikleri ve çalışma esasları bu yönergenin kapsamı dışındadır.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne ve ODTÜ
Senatosu'nun 09.10.2012 tarih ve 2012/7-4 sayılı kararı ile kabul edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
İkinci Bölüm
Seçim ve Sandık Kurulları
 
ÖTK Seçim Kurulu
MADDE 4 – (1) ÖTK Seçim Kurulu Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.
(2) ÖTK Seçim Kurulu Başkanı ilgili Rektör Yardımcısı veya Danışmanıdır.
(3) ÖTK Seçim Kurulu, başkan dahil üç öğretim üyesinden oluşur.
(4) ÖTK Seçim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Seçim esaslarını ve takvimini belirlemek ve Kampus İnternet sitesinde duyurmak,
b) Seçimlerin belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlamak,
c) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,
ç) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını
inceleyerek uygun adayları duyurmak,
d) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,
e) Sandık Kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek,
f) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini
sağlamak,
g) Seçim sonuçlarını ilan etmek,
ğ) Seçimlere yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
 
Kampus Sandık Kurulu
MADDE 5 – (1) ÖTK Seçim Kurulu tarafından öğretim elemanları arasından belirlenir.
(2) Kampus Sandık Kurulu seçimlerin yürütülmesinden, oyların sayılmasından ve sonucun bir tutanakla seçimin yapıldığı tarihte ÖTK Seçim Kurulu’na iletilmesinden sorumludur.
 
Üçüncü Bölüm
Seçim Süreci
 
Seçim takvimi
MADDE 6 – (1) Seçimler Kasım ayı içinde gerçekleştirilir.
 
Adaylık koşulları
MADDE 7 – (1) Öğrenci Temsilcisi adaylarında aşağıdaki koşullar aranır:
a) ODTÜ KKK kayıtlı öğrencisi olması,
b) Seçimin yapıldığı yarıyılda dönem izni almamış olması,
c) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
ç) Kampustan uzaklaştırma cezası almamış olması,
d) Bir önceki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının ve dönem not ortalamasının en az 2.00 olması,
e) Normal öğrenim süresi içinde olması.
(2) Çift ana dal program öğrencileri ancak ana dal bölümlerinde aday olabilirler ve ana dal bölümlerinde oy kullanabilirler.
 
Adaylık başvuruları
MADDE 8 – (1) Adaylık başvuruları ÖTK Seçim Kurulu’na seçim tarihinden üç gün öncesine Kadar yapılır. Temsilci adaylarının adları seçimlerden önce en az iki gün boyunca Kampus internet sitesinde duyurulur.
 
Tanıtım ve propaganda
MADDE 9 – (1) Seçimle ilgili tanıtım ve propaganda mahiyetindeki her türlü ilan ve afişler, ÖTK Seçim Kurulunca ilan edilen süre boyunca, ÖTK Seçim Kurulu'nun belirlediği yerlere asılabilir.
(2) Adayların tanıtım etkinlikleri bu süre içinde ÖTK Seçim Kurulu'nun uygun göreceği mekan ve saatlerde düzenlenebilir.
 
Seçim usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Öğrenci temsilcisi, adayı olduğu akademik birimin kayıtlı öğrencileri tarafından gizli oy, açık sayım esasına göre seçilir. Öğrenci temsilcilerinin seçileceği akademik birimler YDO İngilizce Hazırlık Programı seviye grupları ile lisans ve lisansüstü programlardır.
(2) Öğrenci temsilcisi seçimlerinin geçerli olabilmesi için ilgili akademik birime kayıtlı öğrencilerin birinci turda en az %60'ının, ikinci turda en az %50’sinin seçime katılmış olması gerekir. Üçüncü turda katılım şartı aranmaz.
(3) Seçilebilmek için, her turda, seçimde oy kullanan öğrencilerin salt çoğunluğunun oyunun alınması zorunludur.
(4) İlk turda sonuç alınamaması durumunda seçimler, birinci turda en çok oy alan iki adayın katılımı ile en geç dört gün içinde tekrar edilir.
(5) İkinci turda da sonuç alınamaması durumunda, seçimler ikinci tur seçimlerinden sonraki dört gün içinde tekrar edilir.
(6) Üçüncü turda da sonuç alınamaması durumunda, ilgili akademik birim Öğrenci Temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir.
(7) Oylamalarda eşitlik durumunda, seçimler en geç ertesi gün içinde tekrar edilir.
 
Seçimler
MADDE 11 – (1) Kampus Sandık Kurulu tarafından seçimin yapılacağı yere sandık, seçmen listeleri ve pusulaları en geç oylama başlamadan yarım saat önce getirilir.
(2) Seçim sandığı açılarak içinin boş olduğu aday ve seçmenlere gösterilir.
(3) Seçmenler oy pusulalarını öğrenci kimliğini göstererek Kampus Sandık Kurulu’ndan alır ve gizli bir bölmede tercihini işaretledikten sonra oy pusulalarını kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk eder.
(4) Oylamanın başlangıç ve bitiş saatleri ÖTK Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve seçimlerden üç gün önce Kampus internet sitesinde ilan edilir.
 
Oy sayımı ve sonuçların ilanı
MADDE 12 – (1) Sayım işlemi kamuya açık olarak Kampus Sandık Kurulunca yapılır.
(2) Seçim sonuçları, Kampus Sandık Kurulu tarafından ÖTK Seçim Kurulu’na bir tutanakla bildirilir.
(3) Tutanakta seçime katılan öğrenci sayısı ve adayların aldıkları geçerli oy sayıları belirtilir. 
(4) Öğrenci Temsilcisi olmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri Kampus internet sitesinde duyurulur.
(5) Seçim sonuçları ÖTK Seçim Kurulu tarafından tutanakla Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
 
Seçim sonuçlarına itiraz
MADDE 13 – (1) Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde ÖTK Seçim Kurulu’na yapılır.
(2) ÖTK Seçim Kurulu gerekli incelemeleri yaparak itirazları en geç iki gün içinde karara bağlar.
(3) ÖTK Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa, seçimler karar tarihinden itibaren en geç dört gün içinde yenilenir.
 
Temsilciliğin sona ermesi
MADDE 14 - (1) Aşağıdaki durumlarda öğrenci temsilciliği sona erer.
a) Seçildikten sonra dönem izni alınması,
b) Adaylık koşullarının (genel not ortalaması koşulu hariç) kaybedilmesi,
c) Kendi isteği ile temsilcilik görevinden ayrılması.
(2) Herhangi bir öğrenci temsilcisinin öğrenci temsilciliğinin sona ermesi halinde, bir sonraki Kasım ayında seçim yapılır. Ancak ÖTK Genel Kurulu üye sayısı toplantı yeter sayısının altına düştüğü takdirde, boş bulunan temsilcilikler için iki hafta içerisinde seçim yapılır. Yeni seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.
 
ÖTK yönetim ve denetleme kurulları seçimleri
MADDE 15 - (1) ÖTK Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ÖTK Genel Kurulu tarafından tek oturumda çok turlu olarak seçilir. Bir adayın seçilebilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyunu alması gerekir. Bu koşul ilk iki tur sonucunda sağlanamazsa, en az oy alan aday çekilir ve seçim tekrar edilir. İki aday kaldığında, fazla oy alan aday oy sayısına bakılmaksızın seçilmiş sayılır.
(2) ÖTK Seçim Kurulu, ÖTK yönetim ve denetleme kurulları seçim sonuçlarını Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirir.
 
Dördüncü Bölüm
Öğrenci Temsilcileri Konseyi Organları
 
Görev süresi
MADDE 16 - (1) Öğrenci temsilcilerinin ve kurulların görev süreleri seçim sonuçlarının ilanı ile başlar ve ilgili görev tanımına göre bir yıl veya iki yıl sonraki seçim sonuçlarının ilanı ile sona erer.
 
ÖTK Genel Kurulu
MADDE 17 - (1) ÖTK Genel Kurulu, tüm öğrenci temsilcilerinin (YDO seviye grupları ile lisans ve lisansüstü programlardan birer temsilci) oluşturduğu bir kuruldur.
(2) YDO seviye grupları öğrenci temsilcilerinin görev süresi bir yıl, lisans ve lisansüstü programlar öğrenci temsilcilerinin görev süresi iki yıldır. Dönemi tamamlanan temsilci tekrar aday olabilir.
(3) Öğrenci temsilcileri seçiminden sonra ilk ÖTK Olağan Genel Kurulu, ÖTK Seçim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır. ÖTK Olağan Genel Kurulu Güz ve Bahar dönemlerinde birer kez toplanır.
(4) ÖTK Genel Kurulu, ÖTK Yönetim Kurulu’nun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.
(5) ÖTK Genel Kurulu’nun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Öğrencilerle ilgili faaliyetlerde ilgili akademik birimin öğrencilerini temsil etmek,
b) Öğrencilerle ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak, inceleme, araştırma yapmak ve öneriler geliştirmek,
c) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini ilgili birim yönetici ve/veya yönetim organlarına iletmek,
ç) Çalışma ve faaliyetlerini Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak ve gerektiğinde onayını alarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek.
(6) ÖTK Genel Kurulu, görev süresinin sonunda kendi görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve takip eden öğrenci temsilciliği dönemi için yapılması tavsiye edilen faaliyetleri içeren bir rapor hazırlar. Raporu bir sonraki dönemde görev yapacak olan ÖTK’ya iletilmek üzere ve iki nüsha halinde Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunar.
 
ÖTK Yönetim Kurulu
MADDE 18 - (1) ÖTK Yönetim Kurulu ÖTK Genel Kurulu tarafından bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir.
(2) ÖTK Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.
a) ÖTK Başkanı,
b) ÖTK Genel Sekreteri,
c) ÖTK Saymanı,
ç) ÖTK Eğitim Sorumlusu,
d) ÖTK Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu.
(3) ÖTK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurul’un toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.
(4) ÖTK Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) ÖTK Genel Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
b) Kampustaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini ilgili yönetim organlarına iletmek,
c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere kampus içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
g) Çalışmaları hakkında ÖTK Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,
h) Ulusal Öğrenci Konseyi’nin kararlarını Kampusta duyurmak ve izlemek,
i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
 
ÖTK Denetleme Kurulu
MADDE 19 – (1) ÖTK Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşan ve bir yıl için görev yapmak üzere ÖTK Genel Kurulu tarafından salt çoğunlukla seçilen bir kuruldur.
(2) Denetleme Kurulu üyeleri, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan ÖTK Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
(3) Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını denetler ve yaptığı çalışmalar hakkında Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve ÖTK Genel Kurulu’nu bilgilendirir.
 
Toplantı ilkeleri
MADDE 20 – (1) Her düzeydeki kurulun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
(2) Her düzeydeki kurul toplantı kararlarında, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu gerekir.
(3) Her düzeydeki kurul toplantılarında tutanak tutularak alınan kararlar kayda geçirilir. Kararlar üyeler tarafından imzalanır. Tutanaklar ve hazırlanacak bütün raporlar üniversite kamuoyuna açıktır.
 
Bütçe
MADDE 21 – (1) ÖTK’nın ihtiyaçları için gerekli bütçe Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.
 
Beşinci Bölüm
Diğer Hükümler
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, bu yönergede Kasım ayında yapılması öngörülen öğrenci temsilcisi seçimleri 15 Aralık 2012 tarihine kadar gerçekleştirilir.
 
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu yönerge ODTÜ KKK Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu yönerge Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.