Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Kanunlar

1-  KANUNLAR

KKTC Ceza Yasası, Bölüm 154  

Cinsel Taciz 20/2014

151. (1) Her kim, bir kişiyi, cinsel davranışla, yazıyla, sözle, ses kaydı veya video görüntüsüyle, elektronik postayla, telefonla, telefon mesajı veya benzer bir yöntemle veya hareket yoluyla, fiziksel temas olmaksızın, rahatsız veya tedirgin eder veya ona sıkıntı verirse, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde bir yıla kadar hapis veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılır.

(2) Her kim, yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen suçu;

(A) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle; veya

(B) Eşine, sevgilisine (partnerine), eski eşine veya eski sevgilisine (partnerine) karşı; veya

(C) Çocuğuna, torununa, annesine, babasına, kardeşine,  büyükbabasına, büyükannesine karşı; veya

(Ç) On sekiz yaşından küçük veya zihinsel engelli bir kişiye karşı; veya

(D) Başka kişilerle birlikte; veya

(E)  Koruma veya bakım sorumluluğu altında bulunan kişiye karşı; veya

(F) Mağdurun cinsiyeti, cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği dolayısıyla duyduğu nefret veya önyargı nedeniyle

işlerse hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde iki yıla kadar hapis veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılır.

Ancak yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen suçu işleyen kişi on sekiz yaşından küçükse, bu fıkrada belirtilen durumlarda da (1)’inci fıkrada düzenlenen cezaya çarptırılır

Cinsel Saldırı 20/2014

152.  (1)  Her kim, bir kişiyle, o kişinin rızası olmaksızın, cinsel davranışla ve kasten fiziksel temas kurarsa, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Her kim, yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen suçu;

(A) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle; veya

(B)  Eşine, sevgilisine (partnerine), eski eşine veya eski sevgilisine (eski partnerine) karşı; veya

(C)  Üvey olsun olmasın, çocuğuna, torununa, annesine, babasına, kardeşine, büyükbabasına, büyükannesine karşı; veya

(Ç)  On altı yaşından büyük on sekiz yaşından küçük veya zihinsel engelli bir kişiye karşı; veya

(D) Silah veya fiziksel şiddet kullanarak veya başka kişilerle birlikte; veya

(E) Tehdit yoluyla; veya

(F) Koruma veya bakım sorumluluğu altında bulunan kişiye karşı;

veya

(G) Mağdurun cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya cinsiyeti dolayısıyla duyduğu nefret veya önyargı saikiyle

işlerse ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Zem ve Kadih 20/2014

171.  (1) Bu Yasanın 194’üncü maddesinde düzenlenen suçu; cinsiyeti ve/veya cinsel yönelimi ve/veya cinsiyet kimliği dolayısıyla bir kişiye veya o cinsiyete ve/veya cinsel yönelime ve/veya cinsel kimliğine sahip olanlara yönelik olarak ondan nefret edilmesini, onun aşağılanmasını veya küçük düşürülmesini sağlamak amacıyla işleyen kimse hafif bir suç işlemiş olur.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki fiilin basın, yayın veya internet medyası dahil olmak üzere sosyal medya aracılığıyla yapılması halinde ağır bir suç işlenmiş olur ve bu suçu işleyen kişi, mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılır.

Önyargı veya Nefret Saiki ile Psikolojik veya Ekonomik Şiddet Uygulama

20/2014

172. Her kim bir kişiye cinsiyetine ve/veya cinsel yönelimine ve/veya cinsiyet kimliğine yönelik önyargısı veya nefreti dolayısıyla psikolojik veya ekonomik şiddet uygularsa hafif bir suç işlemiş olur.

Türk Ceza Kanunu - İlgili Maddeler

Cinsel taciz

MADDE 105.– (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı ola­rak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üze­rine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) (Değişik: 29.06.2005 – 5377/13 md.) Bu fiil­ler; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişki­sinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararla­nılarak işlen­diği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nede­niyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesin­den ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel saldırı

MADDE 102.– (1) Cinsel davranışlarla bir kim­senin vücut dokunul­mazlığını ihlâl eden kişi, mağdu­run şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim so­kul­ması suretiyle işlen­mesi durumunda, yedi yıl­dan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuştur­manın yapıl­ması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savu­na­mayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağla­dığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısım­lığı ilişkisi içinde bulu­nan bir kişiye karşı,

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından bir­likte,

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre ve­ri­len cezalar yarı ora­nında artırılır.

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun diren­ci­nin kırılmasını sağla­yacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az olma­mak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata gir­mesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit

MADDE 106.– (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel doku­nulmazlı­ğına yönelik bir saldırı gerçekleştirece­ğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı­lır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötü­lük edece­ğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üze­rine, altı aya ka­dar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silâhla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koy­ması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaret­lerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ceza­sına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten ya­ra­lama veya malvarlı­ğına zarar verme suçunun işlen­mesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Şantaj

MADDE 107.– (1) Hakkı olan veya yükümlü ol­duğu bir şeyi yapaca­ğından veya yapmayacağın­dan bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yü­kümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapma­maya ya da haksız çıkar sağ­lamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29.06.2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nite­likteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdi­dinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Cebir

MADDE 108.– (1) Bir şeyi yapması veya yap­maması ya da kendisi­nin yapmasına müsaade et­mesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması hâ­linde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

MADDE 109.– (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hür­riyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada ce­bir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun;

a) Silâhla,

b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nede­niyle,

d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kulla­nılmak suretiyle,

e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,

f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından ken­dini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre ve­ri­lecek ceza bir kat artı­rılır.

(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına ne­den olması hâlinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi hâlinde, yu­ka­rıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı ora­nında artırılır.

(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçu­nun neticesi sebebiyle ağır­laşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ay­rıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygula­nır.