Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Birim Hakkında

Birim Hakkında

BİRİMİN AMAÇLARI

Birimin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı bir üniversite ortamı için toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki farkındalığı yaratmak ve artırmak, temsilde ve katılımda toplumsal cinsiyet esitligini desteklemek ve cinsel taciz ve saldırı şikâyetlerine yönelik
değerlendirme yapmak ve şikayetçiye destek vermektir.

 

A.TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından kabul edilen  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal bir sorun olduğunu kabul ederek, tüm ODTÜ bileşenlerinin konuya ilişkin farkındalığını arttırmak ve olumsuz uygulama ve yaklaşımları dönüştürmeyi hedefler.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanından farkındalığın arttırılması için şu konulara odaklanır:

 • Bireyler ve kurumsal olarak, yazılı, sözlü, görsel, resmi ve resmi olmayan, alt-üstler ve eş-düzeydeki kişiler arasında, ders malzemesi, görsel-işitsel malzeme, e-posta, ödev-makale-rapor, broşür, afiş, duyuru, sosyal medya gibi ODTÜ içine ve dışına yönelik olarak kullanılan tüm iletişim ortam ve kanallarında herhangi bir şekilde toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığa yer vermeyen dil ve ifade kullanılması temel ilkedir. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı her türlü ayrımcılığa karşı çıkmanın gereği olarak, iletişimde “stereotip”lemelerden (kalıp yargılardan) kesinlikle kaçınılmasını ve toplumsal cinsiyete ilişkin kavramların önyargısız olarak kullanılmasını,
 • Konuya ilişkin halen açılmakta olan derslerin yanı sıra, Üniversite geneline yönelik giriş düzeyinde derslerin açılmasını,
 • İdari personele toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin hizmet içi eğitim olanaklarının sunulmasını,
 • Yöneticilere yönelik konuyla ilgili bilgilendirme toplantıları ve çalıştayların yapılmasını,
 • Konuya ilişkin her yarıyıl en az bir bilimsel faaliyetin (seminer, çalıştay, konferans ve ya kongre gibi) gerçekleşmesini,
 • Konuyla ilgili araştırmalar ve yayınlar yapılması ve projeler hazırlanmasını,
 • Toplumsal cinsiyet farkındalığının geliştirilmesi için hem Üniversite içinde, hem de topluma yönelik kamu spotları hazırlanmasını,
 • Üniversitenin web sitesi ve sayfalarında toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin duyurulara yer verilmesini sağlar.

 

B. Temsil ve Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Üniversite akademik ve idari birimlerinde, öğrenci ve meslektaş etkinliklerinde, resmi niteliği olan ve olmayan tüm yapılanmaların ve görevlendirmelerin liyakate dayalı olması ve aynı zamanda temsil ve katılımda kadın – erkek eşitliğinin sağlanması esastır. Toplumsal cinsiyet açısından eşitsizlik yaratan uygulamaların düzeltilmesi için düzenli aralıklarla durum saptaması yapılması, bu çalışmaların raporlanması ve eşitlik hedeflerinin belirlenmesi öncelikli alanları oluşturmaktadır. Ozel olarak

 • Kadın – erkek oranlarını dikkate alarak durum saptaması yapılmasını ve ‘toplumsal cinsiyet eşitliği veri tabanı’ oluşturulmasını,
 • Üniversitedeki atama ve yükselmelere ilişkin kararlar konusunda düzenli aralıklarla toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden analizlere dayanan rapor hazırlanmasını,
 • Konuyla ilgili olarak toplanan tüm verilerin ve yapılan analizlerin ilgili birimlerle paylaşılmasını ve bunu takiben toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hedeflerin belirlenmesini, hedeflere yönelik durum tespitinin düzenli aralıklarla yapılmasını,
 • Akademik kadroların süre uzatma değerlendirmelerinde eşitlikçi ve liyakata dayanan, ama aynı zamanda kadınların doğum, her iki cinsin de ebeveynlik deneyimlerini göz önüne alan duyarlı bir yaklaşımın gözetilmesini,
 • Karar mekanizmalarında ve önemli pozisyonlara yapılacak atamalarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine yönelik bir yaklaşım geliştirilmesini sağlar.

 

C. Cinsel Tacizi Önleme 

Cinsel Taciz ve Saldırının Önlenmesi Cinsel taciz ve saldırının tüm yönleriyle önlenmesi ve ortadan kaldırılması esastır. Bu konuda, bireysel veya kurumsal hoşgörü gösterilemez. Bu alanda yapılacak düzenlemeler, cinsel taciz ve saldırının önlenmesini, konu hakkında farkındalığın artırılmasını, fiziksel düzenlemelerle güvenli çalışma ve yaşam ortamının sağlanmasını, konuya ilişkin şikayetlerin alınmasını, gerekli soruşturmanın ivedilikle ve özenle yürütülmesini ve destek mekanizmalarının devreye sokulmasını içerir.  Bu kapsamda:

 • Yerleşkede fiziksel koşulların, cinsel taciz ve saldırının önlenmesine yönelik olarak düzenlenmesi yönünde çalışmalar yürütülmesini; genel mekanlarda ve eğitim alanlarında öğrencilerin güvenliğine yönelik olarak yeterli aydınlatma ve geç saatlerdeki eğitimlerde güvenliği sağlamak üzere önlem alınmasını;
 • Toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı şiddet, özellikle cinsel taciz ve saldırıya yönelik olarak, şikâyetlerin yapılabileceği, destek mekanizmalarını devreye sokacak ‘Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi’ oluşturulmasını;
 • Bu tür olaylarda, ilgili disiplin yönetmelikleri çerçevesinde, etkin ve hızlı bir soruşturma ve uygulamanın yürütülmesini sağlar.

 

BİRİMİN YAPISI

Birim bünyesinde, Başkan, Yürütme Kurulu,Yürütme Sekreteri ve gereğine göre oluşturulan İnceleme Komisyonları görev yapar.

 • Birimin Yürütme Kurulu Başkanı Kampüs Rektörüdür. Yürütme Kurulu daimi ve geçici üyelerden oluşur.
 • Yürütme Kurulu Daimi Üyeleri Kampüs rektörü tarafından atana 4 kişidir ve en az 3ü konu ile ilgili alanlarda çalışan öğretim üyelerinden oluşur.
 • Yürütme Kurulu Geçici Üyeleri ise cinsel taciz ve saldırı taraflarından birinin öğrenci olması durumunda Kurulca önerilen ve Kampüs Rektörü tarafından onaylanan iki öğrencidir. Taraflardan birinin idari personel olması durumunda ise, Rektör tarafından onaylanan iki idari personel de geçici üye olarak Kurulun ilgili toplantılarına katılır.

 

BİRİM ÜYELERİ

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek V. (Yürütme Kurulu Başkanı)
Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu
Dr. Öğretim Üyesi Hande Sözer (Yürütme Sekreteri) 
Semra Durmaz Güran
Pembe Taşdemir
Linda Bahar Can

Gerekli görülen hallerde,

 • Yürütme Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu’na iki öğrenci ya da iki idari personeli  geçici üye olarak atayabilir.
 • Birim Yürütme Kurulu ODTÜ KKK Rehberlik ve Psikolojik Destek Birimi’nden destek alır.