Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

MDP Dersler

Dersler

 

ENGL 101 Okuma ve Yazma Becerileri I (4-0) 4 
Bu ders öğrencilerin akademik okuma becerilerini (okuma parçalarını tarayarak istenen bilgiyi ve anafikri bulmak, çıkarım yapmak ve bilinmeyen sözcüklerin anlamını genel bağlamı kullanarak tahmin etmek, vb.) geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında, öğrencilerin okudukları metinlere eleştirel yaklaşma ve bu metinlerdeki düşünceleri özetleyerek ve değişik yapılar kullanarak sorulara karşılık verebilme becerilerini geliştirmelerini de amaçlar.

ENGL 102 Okuma ve Yazma Becerileri II (4-0) 4 
Bu dersin en önemli hedefi öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler bu derste türlü konularda metinler okurlar ve okuduklari konularla ilgili deneme yazıları yazarlar. Yazma sürecinde öğrenciler yazmaya başlamadan önce düşünce üretmeyi ve ürettikleri düşünceleri düzenleyerek yazmayı öğrenirler.

ENGL 211 Sözlü Akademik Sunum Becerileri (3-0) 3 
Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü sunum becerilerini geliştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için ögrenciler çeşitli konular üzerine akademik metinler okurlar ve bu konularda sınıf içi tartışmalara katılırlar. Türlü amaçlarla hazırladıklari sunumların konuyla ilgili yeterli sözcük çeşitliliğine ve zengin bir içeriğe sahip olabilmesi için, öğrenciler etkili sunum tekniklerini öğrenirler ve sınıf dışında da okuyarak araştırma yaparlar.
Önkoşul: ENGL 101 ve 102.

ENGL 311 İleri Düzey Iletisim Becerileri (3-0) 3 
Bu ders profesyonel iş ortaminda gerekli olan iletişim becerilerini gelistirmeyi hedefler. Ders, iş arama sırasında gereken dil becerileri (CV ve başvuru mektubu yazma ve sözlü görüşme becerileri vb.) ve iş ortaminda gereken dil becerileri olarak iki bölüme ayrilmiştir. Ögrenciler bu derste iş ortaminda sosyal ilişkiler kurma, telefonda konuşma ve bilgi verme gibi temel alanlarda dili doğru, akıcı ve etkili kullanabilmeyi öğrenirler.
Önkoşul: ENGL 101, 102 ve 211.

ENGL 213 Yaratıcı Yazarlık (3-0)3
Bu derste öğrenciler teori ve pratikte yaratıcı yazarlık ve yaratıcı yazarlığa dair temel kavramları öğrenirler.

ENGL 219 Film Seminerleri ile İngilizce (3-0)3

Bu ders, film izlemeyi ve tartışmayı seven öğrenciler için açılmış bir derstir. Ders dilin dört becerisini de kapsar ve ders saatleri ağırlıklı olarak konuşma ve dinleme becerilerine odaklanır. Ödevler ise dinleme, okuma ve yazma becerilerine odaklanır. Bilimsel bir tartışma tekniği olan seminerin akademik tartışma yöntemi ile öğretim görevlisi tarafından dönem başında öğretilecek olan sözlü iletişimi kolaylaştırmayı amaçlar. Öğrenciler her hafta farklı bir film izlerler ve öğretim elemanı tarafından ödev olarak verilen bir dizi açık uçlu soru üzerinde düşünürler. Sınıfta öğrenciler seminer yöntemini kullanarak soruları tartışırlar. Seminerler filmlerdeki hikayeye odaklanır. 

ENGL 312 Konuşma İngilizcesi  (3-0)3

ENGL 312 dersinin amacı anadili İngilizce olmayan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan bağlamlarda İngilizce kullanımlarını geliştirmek ve İngilizce dilinin farklı özellikleri konusunları farkındalıkalrını artırmaktır. Ayrıca, konuşmanın çeşitli fonksiyonlarını ve durumlarını güncel ve özgün materyallerle (okuma, film vb.) birleştirilerek öğrencilerin kendilerini akıcı ve uygun bir şekilde ifade etmeleri sağlamaktır. Ders ayrıca, öğrencilerin Latince ve Yunanca'nın İngilizce üzerindeki ses ve biçimbilimsel etkilerini anlamalarına yardımcı olacak destekleyici bir öğrenme ortamı sunacaktır.

ENGL 411 Medyada İngilizce Kullanımı (3-0)3
Bu derste öğrenciler uluslarası medyada kullanılan  ileri düzey İngilizce kullanımına yönelik çalışmalar yaparlar.  

ALMANCA

GRM 201 Başlangıç Düzeyi Almanca I (3-0) 3 
Almanca’nın temel konuşma ve yazma yapılarına giriş.

GRM 202 Baslangiç Düzeyi Almanca II (3-0) 3 
GRM 202 dersinin devamı.
Önkoşul: GRM 201 ya da GRM 201 düzeyinde yeterlik

GRM 203 Orta Düzey Almanca I (3-0) 3 
Fen ve Sosyal Bilimler için Orta Düzey Almanca
Önkoşul: GRM 202 ya da GRM 202 düzeyinde yeterlik

GRM 204 Orta Düzey Almanca II (3-0) 3 
GRM 203 dersinin devamı.
Önkoşul: GRM 203 ya da GRM 203 düzeyinde yeterlik

FRANSIZCA

FRN 201 Başlangiç Düzeyi Fransızca I (3-0) 3 
Fransızca’ın temel konuşma ve yazma yapılarına giriş.

FRN 202 Başlangıç Düzeyi Fransızca II (3-0) 3 
FRN 201 dersinin devamı.
Önkoşul: FRN 201 ya da öğretim elemanının onayı

FRN 203 Orta Düzey Fransızca I (3-0) 3 
Başlangıç düzeyi Fransızca’nın üst düzeyi.
Önkoşul: FRN 202 ya da FRN 202 düzeyinde yeterlik

FRN 204 Orta Düzey Fransızca II (3-0) 3 
Temel Fransızca bilgisinin geliştirilmesindeki son aşama.
Önkoşul: FRN 203 ya da FRN 203 düzeyinde yeterlik

İSPANYOLCA

SPN 201 Temel İspanyolca I (3-0) 3
İspanyolca’nın temel konuşma ve yazma yapılarına giriş.

SPN 202 Temel İspanyolca II (3-0) 3
SPN 201 dersinin devamı.
Önkoşul: SPN 201 ya da SPN 201 düzeyinde yeterlilik

SPN 203 Orta Düzey İspanyolca I (3-0) 3
Başlangıç düzeyi İspanyolca’nın üst düzeyi.
Önkoşul: SPN 202 ya da SPN 202 düzeyinde yeterlik

SPN 204 Orta Düzey İspanyolca II (3-0) 3
SPN 203 dersinin devamı.
Önkoşul: SPN 203 ya da SPN 203 düzeyinde yeterlik

ÇİNCE

CHN 201 (4-0)4

Bu ders daha önce Çince öğrenmemiş öğrenciler için tasarlanmış standart Mandarin Çincesine giriş dersidir. Öğrenciler pinyin-Çince fonetik sistemini, temel kelimeleri ve basit dilbilgisi yapılarını öğreneceklerdir. Dil öğreniminin dört becerisinin tamamı (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) bu derste ele alınacaktır. Bu derste, öğrenciler gerçek hayattaki durumlarda dinleme ve konuşma pratiği yapar, karakterleri okumayı ve yazmayı öğrenir ve Çin'de kültür ve dilin nasıl etkileşime girdiğini inceler.

CHN 202 (4-0)4

Bu ders CHN 201 dersini almış  öğrenmeye ilgi duyan ve basit temel Çince ile iletişim kurabilen öğrenciler için tasarlanmış standart Mandarin Çincesine giriş dersidir. Öğrencilerin 30-34 saat Çince öğrendikleri öğrendikleri ve daha önce yaklaşık 150 Çince kelimeye hakim oldukları varsayılmaktadır. Öğrenciler, öğretim prosedürü sırasında metin, notlar, alıştırma, fonetik, karakter, uygulama ve kültürü deneyimleyeceklerdir. Dil öğreniminin dört becerisinin tamamı (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) bu kursta ele alınacaktır. Bu derste, öğrenciler gerçek hayattaki durumlarda dinleme ve konuşma pratiği yapar, karakterleri okumayı ve yazmayı öğrenir ve Çin'de kültür ve dilin nasıl etkileşime girdiğini inceler..

Prerequisite: CHN 201

Zorunlu Türkçe Dersleri


TUR 101 Türkçe I (2-0) 0

Bu ders öğrencilerin dil ve ilişkili kavramları bilimsel ve eleştirel bir bakış açısıyla analiz etmesini hedefler. Ders kapsamında dilin kültür, toplum, iletişim ve duygularla ilişkisi incelenir. Öğrencilerin dillere ve bileşenlerine dair bilimsel bir bakış açısı geliştirmesini amaçlayan çalışmalara yer verilir. Türkçe, dilbilimsel özellikleri bakımından ele alınır. Öğrencilerin profesyonel hayatlarında kullanacakları dilekçe, rapor, öz geçmiş gibi yazı türlerinin esasları üzerinde durulur. Ders, mühendislik ve sosyal bilimler programlarında okuyan ana dili Türkçe olan öğrenciler için zorunludur.

TUR 102 Türkçe II (2-0) 0

TUR 101’in devamı olan bu derste yeni teknolojilerin ve iletişim kanallarının etkisiyle dilde meydana gelen dönüşümlere odaklanılır. Öğrencilerin profesyonel hayatlarında karşılaşacakları topluluk önünde konuşma, mülakat, sunum, iş görüşmesi gibi sözlü anlatım türlerinin esasları üzerinde durulur. Ders, mühendislik ve sosyal bilimler programlarında okuyan ana dili Türkçe olan öğrenciler için zorunludur.

Önkoşul: TUR 101

TUR 103 Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0) 2

EFL ve GPC programlarındaki anadili Türkçe olan öğrenciler için zorunlu olan bu derste yazılı anlatımın temelleri dilbilimsel bir bakış açısıyla ele alınır. Öğrencilerin farklı türlerdeki yazılı metinleri anlama, değerlendirme, eleştirme ve üretme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

TUR 104 Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0) 2

TUR 103’ün devamı olan bu derste sözlü anlatımın temel ilkeleri üzerinde durulur ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlar için etkin sözlü metinler üretmek üzere stratejiler geliştirmesi hedeflenir.

Önkoşul:TUR 103

TUR 201 Başlangıç Düzeyi Türkçe (4-0) 0

Ana dili Türkçe olmayan tüm öğrenciler için zorunlu olan bu derste Türkçenin temel konuşma ve yazma yapılarına giriş yapılır.

TUR 202 Orta Düzey Türkçe (4-0) 0

Bu derste TUR 201 dersinde öğrenciye kazandırılan beceriler ilerletilerek öğrencilerin A2 seviyesinde Türkçe yetkinliği kazanması hedeflenir.

Önkoşul: TUR 101Seçmeli Türkçe Dersleri

TUR 315 Eleştirel Okuma (3-0) 3

Bu derste öğrencilerin sözlü, yazılı ve görsel metinler üzerinde anlama, inceleme, yorumlama ve değerlendirme becerilerinin geliştirmesi hedeflenir.

TUR 320 Edebiyat ve Sinema (3-0) 3

Bu ders edebiyat ve sinema arasındaki ilişkiye odaklanır. Öğrencilerin her iki sanat dalından saygın eserleri inceleyerek edebiyat ve sinema arasındaki farkları ve ortaklıkları keşfetmesi amaçlanır.