Home
NORTHERN CYPRUS CAMPUS

Temporary Appointment and Travel Allowance Regulation (In Turkish)

Temporary Appointment and Travel Allowance Regulation (in Turkish)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GEÇİCİ GÖREVLENDİRME VE YOLLUK YÖNETMELİĞİ (ÜYK 30/05/2006/18-10)

Amaç ve Kapsam
Madde 1: Bu yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nca yapılan geçici görevlendirme ile seyahat eden akademik ve idari personele Kampus kaynaklarından verilecek mali desteğin koşul ve miktarı ile verilen mali desteği kullanma esas ve usullerini düzenler.

Genel Kurallar
Madde 2: Geçici görevlendirmelerde verilecek mali destek, görevlendirme ile ilgili ulaşım masraflarını, iaşe ve ibate giderlerini, eğitim programı ve bilimsel toplantı katılım ücretleri ile görevlendirme kararında uygun görülen diğer masraf kalemlerinin bir kısmını veya tümünü karşılayabilir.

Madde 3: (Değişik: ÜYK 24/12/2013-48/14)
Ulaşım masrafları, şehirler veya uluslararası seyahatlerde kullanılan uçak, tren, otobüs gibi taşıtlara ait bilet giderleri ile şehir-içi ulaşım masraflarını kapsar. Şehir-içi ulaşımda, havaalanı gibi şehir dışı terminal noktaları ile yerleşme merkezi arasında, varsa, toplu taşıma araçlarının kullanılması esastır. Ulaşım harcamalarıyla ilgili olarak ödeme yapılabilmesi için gerekli fatura, bilet, makbuz ve/veya diğer kabul edilebilen belgenin sağlanması gerekir. Günlük iaşe bedeli olarak yapılacak ödemelerde, gidiş ve geliş günleri dahil olmak üzere aradaki gün sayısı esas alınır. Günlük iaşe bedeli yerine gerçek harcamaların karşılandığı durumlarda, harcamayı tevsik eden fatura, makbuz ve kabul edilebilen diğer belge aranır.

Madde 4: Geçici olarak görevlendirilen personele, Kampus Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayıyla tahmini harcama toplamını aşmayacak şekilde avans verilebilir. Avansın, görevlendirme süresinin bitiminden itibaren 10 iş günü içinde kapatılması zorunludur.

Bilimsel Amaçlı Görevlendirmeler
Madde 5: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu personelinin, Türkiye ve KKTC dışındaki ülkelerde düzenlenen bilimsel toplantılara katılmak üzere görevlendirilmesi halinde alacakları mali destek, ODTÜ Ankara yerleşkesinde geçerli olan koşullara tabidir ve “görev tazminatı almayan öğretim üyeleri” düzeyinde destek verilir1. Bu desteğe ek olarak, Türkiye üzerinden yapılacak uluslararası seyahatler için, KKTC-Türkiye-KKTC gidiş- dönüş ulaşım giderleri karşılanır2. KKTC’deki bilimsel toplantılara katılmak üzere yapılan görevlendirilmelerde sadece katılım ücreti desteği verilebilir. Türkiye’de düzenlenen bilimsel toplantılara katılımlarda, katılım ücreti ve ulaşım masraflarına ek olarak ödenecek günlük iaşe ve ibate bedeli ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu’nun önerisi ile ODTÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İdari veya Eğitim Amaçlı Görevlendirmeler
Madde 6: İdari veya eğitim amaçlı olarak Türkiye ve KKTC dışındaki ülkelerde görevlendirilen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu personeli ile Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca görevlendirilecek diğer kişilere, ulaşım giderleri, eğitim ve katılım ücretlerine ek olarak, günlük iaşe bedeli olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu’nun önerisi ile ODTÜ Yönetim Kurulu tarafından onaylanan miktar ödenir. Ayrıca, gidilen ülkelerin ve katılınan faaliyetin niteliğine bağlı olarak Kampus Yönetim Kurulu Başkanı tarafından seyahat öncesinde uygun bulunan konaklama masrafları karşılanır. Türkiye veya KKTC’de idari veya eğitim amaçlı olarak görevlendirilen bu personele, ulaşım giderleri, eğitim ve katılım ücretlerine ek olarak, günlük iaşe bedeli olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu’nun önerisi ile ODTÜ Yönetim Kurulu tarafından onaylanan miktar ödenir. Ayrıca, ücretsiz konaklama sağlanır veya Kampus Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanan konaklama masrafları karşılanır. Türkiye ve KKTC’deki bu tür görevlendirmelerde, günlük iaşe bedeli yerine gerçek harcamaları onaylamaya Kampus Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

Yürürlük ve Yürütme
Madde 7: Bu Yönetmelik, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu’nun kararı ve ODTÜ Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu’nun 8.3.2002 tarih ve 2002/1-3 sayılı kararıyla kabul edilen “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Geçici Görevlendirme Yolluk Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Madde 8: Bu Yönetmelik hükümlerini, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.


1 ve 2 | Destek kapsamı Üniversite Yönetim Kurulu’nun ÜYK 10/06/2008/19-9 ve ÜYK 07/02/2012/6-5 sayılı kararları ile değiştirilmiştir. Güncel destek miktarları için tıklayınız.

LIVE CHAT