tr
Home
NORTHERN CYPRUS CAMPUS

Öğretim elemanlarının ODTÜ’nün Diğer Yerleşkelerinde Yürütülen Lisansüstü Tezlerdeki Eş Danışmanlığa Verilecek Desteğe İlişkin Yönerge

Öğretim elemanlarının ODTÜ’nün Diğer Yerleşkelerinde Yürütülen Lisansüstü Tezlerdeki Eş Danışmanlığa Verilecek Desteğe İlişkin Yönerge

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ÖĞRETİM ELEMANLARININ ODTÜ’NÜN DİĞER YERLEŞKELERİNDE YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ EŞ DANIŞMANLIĞINA VERİLECEK DESTEĞE İLİŞKİN YÖNERGE

Bu yönerge, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kadrolu öğretim elemanlarının, ODTÜ’nün diğer yerleşkelerindeki (Ankara, Erdemli) Enstitüler bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora tezlerinde eş danışman olarak görev almaları durumunda Kampus fonundan sağlanacak destekle ilgili usul ve esasları düzenler.

MADDE 1 – TANIMLAR

Öğrenci: ODTÜ’nün diğer yerleşkelerindeki bir Enstitü Anabilim Dalında kayıtlı lisansüstü öğrenci

Tez: ODTÜ’nün diğer yerleşkelerindeki Enstitüler bünyesinde Öğrenci tarafından yürütülen yüksek lisans veya doktora tezi

Tez Danışmanı: ODTÜ’nün diğer yerleşkesi kadrosunda görev yapan ve ilgili Enstitü tarafından Tezdanışmanı olarak atanan öğretim elemanı

Eş DanışmanTez çalışmasının yönetilmesine katkıda bulunacak olan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu için istihdam edilmiş tam zamanlı öğretim elemanı

Kampus: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 2 – GENEL KOŞULLAR VE KURALLAR

2.1 Bu Yönergenin 3. Maddesinde belirtilen destekler, Eş Danışman’ın ilgili Enstitü tarafından Tez’in yürütülmesine katkıda bulunmak üzere atanmış olması koşuluyla ve Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

2.2 Eş Danışman, bu Yönergenin 3. Maddesinde belirtilen desteklerden aynı anda en fazla iki Tez için yararlanabilir.

2.3 Tez kapsamında yürütülen çalışmalardan kaynaklanan bütün yayın ve dokümanlarda (makale, bildiri, tez, rapor, vb.) Eş Danışman’nın görev yeri “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu” olarak belirtilmiş olmalıdır.

2.4 Eş Danışman tarafından, Tez çalışması süresince üretilen her türlü dokümanın (tez, makale, bildiri, tez izleme komitesi raporu veya tez semineri tutanağı, vb.) bir kopyası Kampus Rektörlüğü’ne sunulur. Ayrıca, Madde 3’te belirtilen her seyahat desteği sonrasında, Tez Danışmanı, Öğrenci ve Eş Danışmantarafından bu kapsamda yapılan çalışmaları özetleyen bir rapor hazırlanarak Kampus Rektörlüğü’ne sunulur.

2.5 Tez Danışmanı ve Öğrenci, Madde 3’te belirtilen destekler kapsamında yapacakları seyahatler için çalıştıkları kurumlardan gerekli izinleri kendileri alırlar.

2.6 Eş Danışman, Madde 3’te belirtilen destekler kapsamında yapacağı seyahatler süresince görev izinli saylır.

MADDE 3 – DESTEK KAPSAMI

3.1 Seyahat Desteği:

3.1.1 Seyahat desteği, Kampus Fonundan karşılanmak üzere, ODTÜ’nün diğer yerleşkesinin bulunduğu kent ile KKTC Ercan havaalanı veya Girne limanı arasındaki ulaşımı, Kampus Geçici Görevlendirme ve Yolluk Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen iaşe ve ibate gündeliğini ve ilgili ODTÜ yerleşkesindeki misafirhanede konaklamayı kapsar.

3.1.2 Eş Danışman’a, ilgili yönetmelik ve yönergelerde belirtilen sıklıklarda yapılan tez seminerlerine, doktora tez izleme komitesi toplantılarına ve tez savunmasına katılımı için, her defasında en fazla iki gün iaşe-ibate ödenmek üzere seyahat desteği sağlanır.

3.1.3 Tez çalışmasının yönetilmesinde iletişim ve eşgüdümü sağlamak amacıyla, Madde 3.1.2’de belirtilenlere ek olarak, Yüksek Lisans tezleri için bir takvim yılında 3, Doktora tezleri için ise bir takvim yılında 4 seyahat-kişiyi geçmemek üzere seyahat desteği sağlanır. Bu seyahat desteği, Eş Danışman’ın diğer ODTÜ yerleşkesine seyahati için kullanılabileceği gibi, Öğrenci’nin tek başına veya Tez Danışmanıile birlikte Kampus’a seyahati için de kullanılabilir. Bu kapsamda her defasında en fazla üç gün için iaşe ibate ödenir. Tez çalışmasının Kampus’ta uzun süre kalmasını gerektirdiği durumlarda, Öğrenci için bu süre, Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile uzatılabilir.

3.2 Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği:

3.2.1 Bilimsel toplantılara katılım desteği, Kampus Fonundan karşılanmak üzere, Kampus Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği Yönergesi çerçevesinde belirlenen destekleri kapsar.

3.2.2 Bilimsel toplantılara katılım desteği, en fazla, her Yüksek lisans teziçalışması süresince bir kez, her Doktora tezi çalışması süresince iki kez olmak üzere, Tez çalışmasından kaynaklanan bildirinin sunulması amacıyla verilir.

3.2.3 Bilimsel toplantılara katılım desteğinden Eş DanışmanÖğrenci veya Tez Danışmanı tek başlarına veya birlikte yararlanabilirler.

3.2.4 Eş Danışman’ın bu destekten yararlanması, Kampus Bilimsel Toplantılara Katılım Desteği ve Bilimsel Araştırma Projesi gibi diğer programlarından hakettiği destekleri etkilemez. Ancak Eş Danışman’ın aynı bilimsel toplantıya katılımı için Kampus fonundan sadece tek bir program kapsamında destek verilebilir.

3.2.5 Öğrenci ve Tez Danışmanı’na verilen bu destek, geçerli harcama belgelerinin asıllarının Kampus’a verilmesi koşuluyla, başka desteklerle birlikte kullanılabilir.

MADDE 4 – YÜRÜRLÜK

Beş maddeden oluşan bu Yönerge, 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – YÜRÜTME

Bu Yönerge Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca yürütülür.

LIVE CHAT